ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.น่าน เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านแคว้ง  1 1 1
2 รัฐราษฎร์นุเคราะห์  1 1 1
3 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125  ปกติ 1 1 1
4 ไทยรัฐวิทยา 45  1 1 1
5 บ้านดอนไชย  เรียนร่วม 1 1 1
6 บ้านปางช้าง  1 1 1
7 บ้านห้วยไฮ  1 1 1
8 บ้านหัวเวียงเหนือ  1 1 1
9 ริมฝั่งน่านวิทยา  ปกติ 1 1 1
10 ทุ่งศรีทอง  ปกติ 1 1 1
11 บ้านวังหมอ  1 1 1
12 บ้านซาวหลวง  ปกติ 1 1 1
13 ศรีนาชื่น  1 1 1
14 บ้านห้วยส้ม  1 1 1
15 บ้านพรหม  เรียนร่วม 1 1 1
16 บ้านชมพู  1 1 1
17 บ้านห้วยน้ำอุ่น  1 1 1
18 บ้านผาขวาง  1 1 1
19 บ้านผาตูบ  1 1 1
20 บ้านฮากฮาน  1 1 1
21 บ้านปิงหลวง  ปกติ 1 1 1
22 บ้านต้าม  ปกติ 1 1 1
23 บ้านศรีบุญเรือง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านดู่ใต้  ปกติ 1 1 1
25 บ้านนาบอน  เรียนร่วม 1 1 1
26 บ้านไหล่น่าน  ปกติ 1 1 1
27 บ้านปงสนุก  เรียนร่วม 1 1 1
28 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์  เรียนร่วม 1 1 1
29 บ้านสบยาง  ปกติ 1 1 1
30 บ้านน้ำอูน  ปกติ 1 1 1
31 บ้านป่าแดด  ปกติ 1 1 1
32 บ้านนาก้า  ปกติ 1 1 1
33 บ้านฟ้า  ปกติ 1 1 1
34 บ้านฝั่งหมิ่น  ปกติ 1 1 1
35 บ้านสถาน  ปกติ 1 1 1
36 ดอนสะไมย์วิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
37 บ้านโป่งคำ  ปกติ 1 1 1
38 บ้านป่าอ้อย  เรียนร่วม 1 1 1
39 บ้านค้างอ้อย  ปกติ 1 1 1
40 บ้านห้วยนาย  ปกติ 1 1 1
41 บ้านท่าล้อ  เรียนร่วม 1 1 1
42 บ้านน้ำเลา  ปกติ 1 1 1
43 บ้านป่าซาง  ปกติ 1 1 1
44 บ้านน้ำหิน  ปกติ 1 1 1
45 ราษฎร์รัฐพัฒนา  ปกติ 1 1 1
46 บ้านนาเคียน  ปกติ 1 1 1
47 บ้านหาดเค็ด  ปกติ 1 1 1
48 ชุมชนบ้านนาหลวง  ปกติ 1 1 1
49 บ้านธงหลวง  ปกติ 1 1 1
50 บ้านนาไลย  เรียนร่วม 1 1 1
51 บ้านอ่ายนาผา  เรียนร่วม 1 1 1
52 บ้านพะเยา  เรียนร่วม 1 1 1
53 บ้านนาเหลืองไชยราม  ปกติ 1 1 1
54 บ้านเมืองจัง  ปกติ 1 1 1
55 บ้านบุ้ง  ปกติ 1 1 1
56 บ้านนาหล่าย  ปกติ 1 1 1
57 บ้านสะเลียม  ปกติ 1 1 1
58 บ้านห้วยหลอด  ปกติ 1 1 1
59 บ้านป่าหุ่ง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านป่าสัก  เรียนร่วม 1 1 1
61 บ้านครกคำ  ปกติ 1 1 1
62 บ้านนากอก  เรียนร่วม 1 1 1
63 ตาลชุมศึกษาลัย  เรียนร่วม 1 1 1
64 บ้านป่าคา  เรียนร่วม 1 1 1
65 บ้านสาคร  ปกติ 1 1 1
66 บ้านหลับมืนพรวน  ปกติ 1 1 1
67 บ้านเรือง  ปกติ 1 1 1
68 บ้านน้ำเคิม  ปกติ 1 1 1
69 บ้านสาลีก  ปกติ 1 1 1
70 บ้านน้ำลี  ปกติ 1 1 1
71 บ้านผาเวียง  เรียนร่วม 1 1 1
72 บ้านปางสา  ปกติ 1 1 1
73 บ้านส้าน  ปกติ 1 1 1
74 บ้านถืมตอง  ปกติ 1 1 1
75 บ้านเชตวัน  ปกติ 1 1 1
76 บ้านท่าลี่  เรียนร่วม 1 1 1
77 บ้านผาสิงห์  ปกติ 1 1 1
78 บ้านสะละภูเวียง  เรียนร่วม 1 1 1
79 บ้านฝายแก้ว  เรียนร่วม 1 1 1
80 บ้านนายาง  ปกติ 1 1 1
81 บ้านท่าเลอ  ปกติ 1 1 1
82 บ้านน้ำแก่นเหนือ  ปกติ 1 1 1
83 บ้านน้ำแก่นกลาง  เรียนร่วม 1 1 1
84 บ้านน้ำเกี๋ยน  ปกติ 1 1 1
85 บ้านน้ำปูน  ปกติ 1 1 1
86 บ้านนาผา  ปกติ 1 1 1
87 บ้านไชยสถาน  ปกติ 1 1 1
88 บ้านจะเข้ภูหอม  ปกติ 1 1 1
89 บ้านไพรอุดม  เรียนร่วม 1 1 1
90 บ้านม่วงเจริญราษฎร์  ปกติ 1 1 1
91 บ้านเชียงยืน  ปกติ 1 1 1
92 บ้านม่วงใหม่  ปกติ 1 1 1
93 บ้านน้ำลัดสบแก่น  เรียนร่วม 1 1 1
94 บ้านดอนเฟือง  ปกติ 1 1 1
95 บ้านนาซาว  เรียนร่วม 1 1 1
96 บ้านนวราษฎร์  ปกติ 1 1 1
97 บ้านศรีเกิด  เรียนร่วม 1 1 1
98 บ้านก้อ  ปกติ 1 1 1
99 บ้านส้านนาหนองใหม่  ปกติ 1 1 1
100 บ้านน้ำพุ  เรียนร่วม 1 1 1
101 บ้านสาลี่  ปกติ 1 1 1
102 บ้านหัวเมือง  ปกติ 1 1 1
103 บ้านกาใส  ปกติ 1 1 1
104 ริมฝั่งว้าวิทยา  ปกติ 1 1 1
105 ไตรธารวิทยา  ปกติ 1 1 1
106 บ้านห้วยบง  ปกติ 1 1 1
107 บ้านวังตาว  ปกติ 1 1 1
108 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107  ปกติ 1 1 1
109 บ้านม่วงตึ๊ด  ปกติ 1 1 1
110 บ้านทัพม่าน  ปกติ 1 1 1
111 บ้านพี้ใต้  ปกติ 1 1 1
112 บ้านห้วยจอย  เรียนร่วม 1 1 1
113 บ้านพี้เหนือ  เรียนร่วม 1 1 1
114 บ้านนาวี  1 1 1
115 บ้านนาเหลืองม่วงขวา  1 1 1
116 บ้านศรีนาป่าน  1 1 1
117 บ้านหัวนา  1 1 1
118 บ้านวัวแดง  1 1 1
119 อนุบาลแม่จริม  1 1 1
120 บ้านบุปผาราม  1 1 1
121 บ้านบ่อสวก  1 1 1
122 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51  1 1 1
123 วัดพระธาตุแช่แห้ง  1 1 1
124 บ้านม่วงเนิ้ง  1 1 1
125 บ้านน้ำหก  1 1 1
126 บ้านป่าสัก  1 1 1
127 บ้านนาสา  1 1 1
128 บ้านนาเหลืองใน  1 1 1
129 บ้านห้วยคำ  1 1 1
130 บ้านสันติภาพ  ปกติ 1 1 1
131 บ้านทรายทอง  เรียนร่วม 1 1 1
132 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว  ปกติ 1 1 1
133 บ้านสะเนียน  เรียนร่วม 1 1 1
134 บ้านห้วยปุก  ปกติ 1 1 1
135 บ้านห้วยเฮือ  ปกติ 1 1 1
136 บ้านวังม่วง  เรียนร่วม 1 1 1
137 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี  ปกติ 1 1 1
138 บ้านห้วยมอญ  ปกติ 1 1 1
139 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน  ปกติ 1 1 1
140 บ้านไชยสถาน  เรียนร่วม 1 1 1
141 บ้านหัวนา  ปกติ 1 1 1
142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ  เรียนร่วม 1 1 1
143 บ้านเชียงของ  ปกติ 1 1 1
144 บ้านศาลา  ปกติ 1 1 1
145 บ้านน้ำลัด  ปกติ 1 1 1
146 บ้านห้วยเลา  ปกติ 1 1 1
147 บ้านน้ำพาง  ปกติ 1 1 1
148 บ้านพืชเจริญ  เรียนร่วม 1 1 1
149 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
150 บ้านคำเรือง  ปกติ 1 1 1
151 บ้านปิงใน  ปกติ 1 1 1
152 บ้านน้ำแพะ  ปกติ 1 1 1
153 บ้านนาคา  ปกติ 1 1 1
154 บ้านน้ำปาย  ปกติ 1 1 1
155 บ้านป่าสัก  ปกติ 1 1 1
156 มิตรมวลชน 3  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
157 บ้านกิ่วน้ำ  ปกติ 1 1 1
158 บ้านดอนหล่ายทุ่ง  ปกติ 1 1 1
159 หาดทรายทองวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
รวม