ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.น่าน เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านแดนพนา  ปกติ 1 1 1
2 บ้านห้วยท่าง  ปกติ 1 1 1
3 บ้านถ่อน  ปกติ 1 1 1
4 บ้านปง  ปกติ 1 1 1
5 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
6 บ้านน้ำลักใต้  ปกติ 1 1 1
7 บ้านคัวะ  ปกติ 1 1 1
8 พัฒนานิคมวิทยา  ปกติ 1 1 1
9 บ้านน้ำสอด  ปกติ 1 1 1
10 บ้านชี  ปกติ 1 1 1
11 บ้านหนองผุก  ปกติ 1 1 1
12 บ้านส้อเด่นพัฒนา  ปกติ 1 1 1
13 บ้านขุนน้ำน่าน  ปกติ 1 1 1
14 บ้านดอนสบเปือ  ปกติ 1 1 1
15 บ้านปางปุก  ปกติ 1 1 1
16 บ้านปางหก  ปกติ 1 1 1
17 บ้านพร้าว  ปกติ 1 1 1
18 บ้านน้ำฮาว  ปกติ 1 1 1
19 บ้านสบปืน  เรียนร่วม 1 1 1
20 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)  ปกติ 1 1 1
21 บ้านน้ำพิ  ปกติ 1 1 1
22 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์  ปกติ 1 1 1
23 ไตรมิตรวิทยา  ปกติ 1 1 1
24 บ้านม่วง  เรียนร่วม 1 1 1
25 บ้านน้ำคา  ปกติ 1 1 1
26 จอมแจ้งวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
27 บ้านผาน้ำย้อย  ปกติ 1 1 1
28 บ้านพาน  ปกติ 1 1 1
29 บ้านสบขุ่น  ปกติ 1 1 1
30 ไตรคามวิทยา  ปกติ 1 1 1
31 บ้านดอนแก้ว  ปกติ 1 1 1
32 ไลออนส์บ้านหนองปลา  ปกติ 1 1 1
33 ธาราบรรพต  ปกติ 1 1 1
34 บ้านสบหนอง  ปกติ 1 1 1
35 บ้านป่าหัด  ปกติ 1 1 1
36 บ้านเสี้ยว  เรียนร่วม 1 1 1
37 บ้านดอนมูล (แงง)  เรียนร่วม 1 1 1
38 บ้านผาสิงห์  ปกติ 1 1 1
39 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง  ปกติ 1 1 1
40 บ้านน้ำอ้อ  ปกติ 1 1 1
41 บ้านใหม่  ปกติ 1 1 1
42 จตุราษฎร์ศึกษา  ปกติ 1 1 1
43 บ้านผาเวียง  ปกติ 1 1 1
44 ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน  ปกติ 1 1 1
45 บ้านสกาดใต้  ปกติ 1 1 1
46 บ้านปอน  ปกติ 1 1 1
47 บ้านปางกอม  ปกติ 1 1 1
48 บ้านนาหนุน 10ปิตุราษฎร์  ปกติ 1 1 1
49 บ้านห้วยทรายขาว  ปกติ 1 1 1
50 บ้านนาคอกสาขานาบง  ปกติ 1 1 1
51 บ้านยอดดอยวัฒนา  ปกติ 1 1 1
52 ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว  เรียนร่วม 1 1 1
53 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)  ปกติ 1 1 1
54 บ้านเหล่าอ้อ  เรียนร่วม 1 1 1
55 บ้านขอน  เรียนร่วม 1 1 1
56 บ้านแพะกลาง  ปกติ 1 1 1
57 บ้านหนอง  ปกติ 1 1 1
58 บ้านตึ๊ด  เรียนร่วม 1 1 1
59 บ้านดอนแท่น  เรียนร่วม 1 1 1
60 หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์  ปกติ 1 1 1
61 ศรีสระวงศ์  ปกติ 1 1 1
62 บ้านพนาสวรรค์  ปกติ 1 1 1
63 บ้านนาฝ่า  ปกติ 1 1 1
64 บ้านวังว้า  ปกติ 1 1 1
65 บ้านปางยาง  ปกติ 1 1 1
66 ชุมชนบ้านเจดีย์  ปกติ 1 1 1
67 บ้านสะเกิน  ปกติ 1 1 1
68 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
69 บ้านน้ำปัวพัฒนา  ปกติ 1 1 1
70 บ้านน้ำโมง  ปกติ 1 1 1
71 บ้านสันเจริญ  ปกติ 1 1 1
72 บ้านน้ำพุร้อน  ปกติ 1 1 1
73 บ้านผาหลัก  ปกติ 1 1 1
74 บ้านผักเฮือก  ปกติ 1 1 1
75 บ้านนาขวาง  เรียนร่วม 1 1 1
76 บ้านน้ำลาด  ปกติ 1 1 1
77 บ้านนาก้อ  เรียนร่วม 1 1 1
78 บ้านป่าลาน  ปกติ 1 1 1
79 บ้านกอก  ปกติ 1 1 1
80 บ้านนากอก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
81 บ้านนาคอก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
82 บ้านน้ำแป่ง  ปกติ 1 1 1
83 บ้านหนาด  ปกติ 1 1 1
84 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
85 บ้านทุ่งเฮ้า  ปกติ 1 1 1
86 บ้านเกวต  ปกติ 1 1 1
87 บ้านเวียงสอง  ปกติ 1 1 1
88 บ้านห้วยสะแตง  ปกติ 1 1 1
89 บ้านนาฝาง  เรียนร่วม 1 1 1
90 บ้านพร้าวกลาง  ปกติ 1 1 1
91 บ้านเสี้ยว  ปกติ 1 1 1
92 บ้านนาหนุน 2  ปกติ 1 1 1
93 ไตรราษฎร์วิทยา  ปกติ 1 1 1
94 บ้านก๋ง  ปกติ 1 1 1
95 บ้านยู้  ปกติ 1 1 1
96 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
97 บ้านบวกหญ้า  ปกติ 1 1 1
98 บ้านห่างทางหลวง  ปกติ 1 1 1
99 บ้านกอกจูน  ปกติ 1 1 1
100 บ้านสบสาย  ปกติ 1 1 1
101 บ้านยอด  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
102 บ้านปางส้าน  เรียนร่วม 1 1 1
รวม