ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บึงกาฬ

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านโคกสะอาด  1 1 1
2 บ้านท่าคำรวม  1 1 1
3 บ้านพรสวรรค์  1 1 1
4 บ้านท่าอินทร์แปลง  1 1 1
5 บ้านโนน  ปกติ 1 1 1
6 บ้านหนองจิก  1 1 1
7 บ้านหนองเดิ่นท่า  ปกติ 1 1 1
8 บ้านสรรเสริญ  1 1 1
9 บ้านไคสี  ปกติ 1 1 1
10 บ้านแสนสำราญ  1 1 1
11 บ้านห้วยคอม  เรียนร่วม 1 1 1
12 บ้านนาเจริญวิทยา  ปกติ 1 1 1
13 บ้านซำบอน  ปกติ 1 1 1
14 บ้านคลองทิพย์  ปกติ 1 1 1
15 บ้านไร่โนนสำราญ  ปกติ 1 1 1
16 บ้านตาลเดี่ยว  ปกติ 1 1 1
17 บ้านดอนแพง  ปกติ 1 1 1
18 บ้านสร้างคำ  ปกติ 1 1 1
19 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
20 บ้านศรีสว่างพัฒนา  ปกติ 1 1 1
21 บ้านดอนแก้ว  ปกติ 1 1 1
22 บ้านนาป่าน  ปกติ 1 1 1
23 บ้านหนองแวง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านโคกบริการสันกำแพง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านหนองเข็ง  ปกติ 1 1 1
26 บ้านคำไชยวาล  เรียนร่วม 1 1 1
27 บ้านโสกบง  ปกติ 1 1 1
28 บ้านโคกหนองลาด  ปกติ 1 1 1
29 บ้านชุมภูพรโสกก่าม  ปกติ 1 1 1
30 บ้านห้วยดอกไม้  ปกติ 1 1 1
31 บ้านศรีนาวา  ปกติ 1 1 1
32 แก่งอาฮง  ปกติ 1 1 1
33 บ้านป่าไร่โนนม่วง  ปกติ 1 1 1
34 บ้านโนนยาง  ปกติ 1 1 1
35 บ้านท่ากกแดง  เรียนร่วม 1 1 1
36 บ้านนาจาน  ปกติ 1 1 1
37 บ้านท่าโพธิ์  ปกติ 1 1 1
38 บ้านใหม่สามัคคี  ปกติ 1 1 1
39 บ้านหาดแฮ่  ปกติ 1 1 1
40 บ้านท่าไคร้  ปกติ 1 1 1
41 บ้านปรารถนาดี  ปกติ 1 1 1
42 บ้านหนองนาแซง  ปกติ 1 1 1
43 บ้านสุขสำราญ  ปกติ 1 1 1
44 บ้านห้วยเรือ  เรียนร่วม 1 1 1
45 บ้านหนองจิก  ปกติ 1 1 1
46 บ้านโนนสา  ปกติ 1 1 1
47 บ้านดงเสียด  ปกติ 1 1 1
48 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล  ปกติ 1 1 1
49 บ้านโนนประเสริฐ  ปกติ 1 1 1
50 บ้านคำแวง  ปกติ 1 1 1
51 บ้านดงโทน  ปกติ 1 1 1
52 บ้านเหล่าหมากผาง  เรียนร่วม 1 1 1
53 บ้านหนองบัวน้อย  ปกติ 1 1 1
54 บ้านดงสว่าง  ปกติ 1 1 1
55 ประวิตร (หนองบ่อ)  ปกติ 1 1 1
56 หนองสิมโนนสวรรค์  ปกติ 1 1 1
57 บ้านคำสมบูรณ์  ปกติ 1 1 1
58 บ้านต้าย  ปกติ 1 1 1
59 บ้านท่าดอกคำ  ปกติ 1 1 1
60 หนองแสงประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
61 บ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
62 บ้านหนองบัวแดง  เรียนร่วม 1 1 1
63 บ้านดาลบังบด  ปกติ 1 1 1
64 บ้านโนนจำปา  ปกติ 1 1 1
65 บ้านโนนเหมือดแอ่  ปกติ 1 1 1
66 "บ้านคำหมื่น""ต.ช.ด.อนุสรณ์"""  ปกติ 1 1 1
67 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม  ปกติ 1 1 1
68 บ้านทรัพย์วังทอง  เรียนร่วม 1 1 1
69 บ้านโนนวังเยี่ยม  ปกติ 1 1 1
70 สันติสุขเจริญราษฎร์  ปกติ 1 1 1
71 บ้านเหล่าใหญ่  ปกติ 1 1 1
72 ท่าไร่วิทยา  ปกติ 1 1 1
73 บ้านโนนม่วง  ปกติ 1 1 1
74 ธเนตรวิทยา  ปกติ 1 1 1
75 บ้านสะง้อ  ปกติ 1 1 1
76 บ้านห้วยเชือมใต้  ปกติ 1 1 1
77 บ้านบ่อพนา  ปกติ 1 1 1
78 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม  ปกติ 1 1 1
รวม