ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านตราดหนองพลวง  1 1 1
2 วัดบ้านรุน  1 1 1
3 ประชาสวัสดิ์วิทยา  1 1 1
4 บ้านนากลาง  1 1 1
5 บ้านมาบสมอ  1 1 1
6 วัดสถานีหนองตาด  1 1 1
7 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา  1 1 1
8 บ้านหนองไฮ  1 1 1
9 บ้านหนองตาดน้อย  1 1 1
10 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
11 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)  ปกติ 1 1 1
12 บ้านดอนใหญ่  ปกติ 1 1 1
13 บ้านหนองสองห้อง  ปกติ 1 1 1
14 บ้านหนองปลิง  ปกติ 1 1 1
15 วัดบ้านเสม็ด  ปกติ 1 1 1
16 วัดบ้านหนองปลาไหล  1 1 1
17 วัดโคกล่าม  ปกติ 1 1 1
18 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)  ปกติ 1 1 1
19 บ้านหนองซอแซ  ปกติ 1 1 1
20 บ้านโคกระกาน้อย  ปกติ 1 1 1
21 บ้านโคกสว่าง  ปกติ 1 1 1
22 บ้านหนองระนาม  ปกติ 1 1 1
23 บ้านดงเย็น  ปกติ 1 1 1
24 บ้านหนองผักโพด  ปกติ 1 1 1
25 บ้านหนองตราด  ปกติ 1 1 1
26 บ้านหนองตราดน้อย  ปกติ 1 1 1
27 บ้านหนองเพชร  ปกติ 1 1 1
28 วัดกะทิง  ปกติ 1 1 1
29 บ้านโคกสะอาด  ปกติ 1 1 1
30 บ้านหนองเพิก  ปกติ 1 1 1
31 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี  ปกติ 1 1 1
32 บ้านพระครูน้อย  ปกติ 1 1 1
33 บ้านบริหารชนบท  ปกติ 1 1 1
34 บ้านปรุบุมะค่า  ปกติ 1 1 1
35 บ้านหนองผักแว่น  ปกติ 1 1 1
36 บ้านหนองมันปลา  เรียนร่วม 1 1 1
37 วัดโนนสำราญ  ปกติ 1 1 1
38 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)  ปกติ 1 1 1
39 บ้านโคกเปราะ  ปกติ 1 1 1
40 วัดโคกสะอาด  ปกติ 1 1 1
41 วัดหนองสองห้อง  ปกติ 1 1 1
42 บ้านแสลงพัน  ปกติ 1 1 1
43 บ้านหนองโสน  ปกติ 1 1 1
44 บ้านทะเมนชัย  ปกติ 1 1 1
45 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
46 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
47 บ้านบุตาวงษ์  ปกติ 1 1 1
48 บ้านสระเกษ  ปกติ 1 1 1
49 บ้านหนองขวาง  ปกติ 1 1 1
50 บ้านสารภี  ปกติ 1 1 1
51 บ้านพลวง  ปกติ 1 1 1
52 บ้านกระเดื่อง  ปกติ 1 1 1
53 บ้านกลันทาวิทยา  ปกติ 1 1 1
54 บ้านห้วยมะไฟ  ปกติ 1 1 1
55 บ้านหนองไผ่ใหญ่  ปกติ 1 1 1
56 วัดหัวสะพาน  ปกติ 1 1 1
57 บ้านหนองแต้พัฒนา  ปกติ 1 1 1
58 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่  ปกติ 1 1 1
59 บ้านมะค่า  ปกติ 1 1 1
60 วัดบ้านเย้ยสะแก  ปกติ 1 1 1
61 วัดขี้ตุ่น  ปกติ 1 1 1
62 บ้านเมืองแฝก  ปกติ 1 1 1
63 บ้านหนองกุง  ปกติ 1 1 1
64 เรืองทองสามัคคี  ปกติ 1 1 1
65 โสภณวรวัฒน์วิทยา  ปกติ 1 1 1
66 ประกาศธรรมคุณวิทยา  ปกติ 1 1 1
67 คงชัยสิทธิ์วิทยา  ปกติ 1 1 1
68 บ้านม่วงวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
69 วัดบ้านโคกซาด  ปกติ 1 1 1
70 บ้านสระสี่เหลี่ยม  ปกติ 1 1 1
71 บ้านง้าง  ปกติ 1 1 1
72 บ้านม่วงโนนสูง  ปกติ 1 1 1
73 วัดหนองครก  ปกติ 1 1 1
74 บ้านสระคูณ  ปกติ 1 1 1
75 บ้านร่มไทร  ปกติ 1 1 1
76 บ้านหนองเมืองต่ำ  ปกติ 1 1 1
77 บ้านพะไล  ปกติ 1 1 1
78 บ้านโคกสูง  ปกติ 1 1 1
79 บ้านสนวน  ปกติ 1 1 1
80 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก  ปกติ 1 1 1
81 บ้านบุหนองเทา  ปกติ 1 1 1
82 บ้านหนองไทร  ปกติ 1 1 1
83 บ้านแท่นพระ  ปกติ 1 1 1
84 บ้านโคกหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
85 วัดบ้านตะขบ  ปกติ 1 1 1
86 บ้านกวางงอย  ปกติ 1 1 1
87 บ้านหนองยาง  ปกติ 1 1 1
88 บ้านท้องเรือ  ปกติ 1 1 1
89 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย  ปกติ 1 1 1
90 โนนสวรรค์วิทยา  ปกติ 1 1 1
91 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์  ปกติ 1 1 1
92 บ้านโนนศิลา  ปกติ 1 1 1
93 วัดบ้านถลุงเหล็ก  ปกติ 1 1 1
94 วัดบ้านบุโพธิ์  ปกติ 1 1 1
95 บ้านโคกเก่า  ปกติ 1 1 1
96 วัดหนองเก้าข่า  ปกติ 1 1 1
97 บ้านโคกใหม่หนองสรวง  ปกติ 1 1 1
98 บ้านฝ้าย  ปกติ 1 1 1
รวม