ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านไผ่ลวก  ปกติ 1 1 1
2 บ้านชำแระ  1 1 1
3 บ้านจาน  ปกติ 1 1 1
4 บ้านกุดใหญ่  1 1 1
5 บ้านประดู่  ปกติ 1 1 1
6 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ  ปกติ 1 1 1
7 บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
8 บ้านนิคมสายโท 8  1 1 1
9 บ้านยาง  ปกติ 1 1 1
10 บ้านโนนสว่าง  ปกติ 1 1 1
11 บ้านเก็ม  ปกติ 1 1 1
12 บ้านโคกเห็ด  ปกติ 1 1 1
13 บ้านละหานทรายเก่า  ปกติ 1 1 1
14 บ้านประดู่  ปกติ 1 1 1
15 บ้านถนนน้อย  ปกติ 1 1 1
16 บ้านหินกอง  ปกติ 1 1 1
17 บ้านกระสังสามัคคี  ปกติ 1 1 1
18 บ้านหัวตะแบก  เรียนร่วม 1 1 1
19 บ้านโคลด  ปกติ 1 1 1
20 วัดบ้านจอม  ปกติ 1 1 1
21 บ้านตะลุมพุก  ปกติ 1 1 1
22 บ้านหนองรักษ์  ปกติ 1 1 1
23 บ้านไทรโยง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านขามตาเบ้า  ปกติ 1 1 1
25 บ้านบึงเจริญ  ปกติ 1 1 1
26 บ้านบัว  ปกติ 1 1 1
27 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี  ปกติ 1 1 1
28 บ้านโคกเบง  ปกติ 1 1 1
29 บ้านกระสัง  ปกติ 1 1 1
30 บ้านหนองนา  ปกติ 1 1 1
31 บ้านหนองแวง  ปกติ 1 1 1
32 บ้านโชคกราด  ปกติ 1 1 1
33 บ้านนาราใหญ่  ปกติ 1 1 1
34 บ้านตรุง  ปกติ 1 1 1
35 บ้านโนนเสน่ห์  ปกติ 1 1 1
36 บ้านโคกโพธิ์  ปกติ 1 1 1
37 บ้านปราสาททอง  ปกติ 1 1 1
38 บ้านสายตรี 16  ปกติ 1 1 1
39 บ้านตะเคียน  ปกติ 1 1 1
40 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
41 บ้านไพรวัลย์น้อย  ปกติ 1 1 1
42 บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
43 บ้านบ่อดิน  ปกติ 1 1 1
44 บ้านเขว้า  ปกติ 1 1 1
45 บ้านระกาเสม็ด  ปกติ 1 1 1
46 บ้านโคกยาง  ปกติ 1 1 1
47 บ้านละลูน  ปกติ 1 1 1
48 บ้านโนนศิลา  ปกติ 1 1 1
49 บ้านหนองเอียน  ปกติ 1 1 1
50 บ้านหนองตะโก  ปกติ 1 1 1
51 บ้านถนน  ปกติ 1 1 1
52 วัดบ้านโคกเจริญ  ปกติ 1 1 1
53 นิคมพัฒนาสายตรี 2  ปกติ 1 1 1
54 บ้านละหอกกระสัง  ปกติ 1 1 1
55 วัดธรรมถาวร  ปกติ 1 1 1
56 บ้านโพธิ์ไทร  ปกติ 1 1 1
57 บ้านสารภี  ปกติ 1 1 1
58 "บ้านนารา""กัลยาประชาสรรค์"""  ปกติ 1 1 1
59 บ้านหนองคูณพิณทอง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านตาเป้า  ปกติ 1 1 1
61 บ้านสายโท 4 ใต้  ปกติ 1 1 1
62 กองทัพบกอุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
63 บ้านเขว้าศึกษา  ปกติ 1 1 1
64 บ้านหนองม่วงพัฒนา  ปกติ 1 1 1
65 บ้านตะแบก  ปกติ 1 1 1
66 วัดชุมพลมณีรัตน์  ปกติ 1 1 1
67 บ้านจบก  ปกติ 1 1 1
68 บ้านหนองตระเสก  ปกติ 1 1 1
69 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา  ปกติ 1 1 1
70 บ้านดวน  ปกติ 1 1 1
71 บ้านเกียรติเจริญ  ปกติ 1 1 1
72 บ้านอโณทัย  ปกติ 1 1 1
73 บ้านเขาดินเหนือ  ปกติ 1 1 1
74 บ้านโคกสำโรง  ปกติ 1 1 1
75 บ้านแพงพวย  ปกติ 1 1 1
76 บ้านหนองเหล็ก  ปกติ 1 1 1
77 บ้านหนองกระต่าย  ปกติ 1 1 1
78 บ้านปราสาท  ปกติ 1 1 1
79 บ้านโคกกี่  ปกติ 1 1 1
80 บ้านสายตรี 9  ปกติ 1 1 1
81 "บ้านเกต ""สุตาประชาอุปถัมภ์"""  ปกติ 1 1 1
82 นิคมสร้างตนเอง 7  ปกติ 1 1 1
83 บ้านโคกมะขาม  ปกติ 1 1 1
84 บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
85 บ้านร่มเย็นวิทยา  ปกติ 1 1 1
86 บ้านขามสามัคคี  ปกติ 1 1 1
87 บ้านจะเนียงสามัคคี  ปกติ 1 1 1
88 นิคมสร้างตนเอง 4  ปกติ 1 1 1
89 บ้านโคกระเหย  ปกติ 1 1 1
รวม