ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านหนองตาด  ปกติ 1 1 1
2 บ้านหนองกระทุ่ม  1 1 1
3 บ้านหนองไทร  1 1 1
4 บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)  1 1 1
5 บ้านดอนตูม  ปกติ 1 1 1
6 วัดธรรมประสิทธิ์  1 1 1
7 วัดวงษ์วารี  ปกติ 1 1 1
8 บ้านหนองหัวควาย  ปกติ 1 1 1
9 บ้านหนองปลาแดก  ปกติ 1 1 1
10 บ้านตาโหงก  ปกติ 1 1 1
11 บ้านพงแขม  1 1 1
12 วัดชายอรัญ  1 1 1
13 บ้านกอกดอนพยอม  1 1 1
14 วัดพลสุวรรณ  ปกติ 1 1 1
15 บ้านโจด  1 1 1
16 บ้านงิ้ว  1 1 1
17 บ้านหนองบัวเจ้าป่า  1 1 1
18 บ้านหนองแคน  1 1 1
19 บ้านซาดศึกษา  ปกติ 1 1 1
20 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)  ปกติ 1 1 1
21 บ้านหนองหว้า  ปกติ 1 1 1
22 บ้านหนองเรือ  ปกติ 1 1 1
23 บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
24 วัดสุวรรณาราม  ปกติ 1 1 1
25 บ้านสระกอไทร  ปกติ 1 1 1
26 บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)  ปกติ 1 1 1
27 บ้านกระทุ่มจานสามัคคี  ปกติ 1 1 1
28 บ้านหนองรัก  ปกติ 1 1 1
29 บ้านหนองดุม  ปกติ 1 1 1
30 บ้านโนนธาตุ  ปกติ 1 1 1
31 จุฬางกูรวิทยา  ปกติ 1 1 1
32 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
33 วัดเทพประดิษฐ์  ปกติ 1 1 1
34 วัดโพธิ์ชัย  ปกติ 1 1 1
35 บ้านแพ  ปกติ 1 1 1
36 บ้านสำโรงพิมาน  ปกติ 1 1 1
37 บ้านท่าเรือ  ปกติ 1 1 1
38 วัดพนมวัน  ปกติ 1 1 1
39 บ้านปรือเกียน  ปกติ 1 1 1
40 บ้านโคกก่อง  ปกติ 1 1 1
41 บ้านป่าหนาม  ปกติ 1 1 1
42 บ้านยางนกคู่  ปกติ 1 1 1
43 บ้านดงเค็ง  ปกติ 1 1 1
44 วัดเทพรังสรรค์  ปกติ 1 1 1
45 บ้านสวายสอ  ปกติ 1 1 1
46 วัดสระทอง  ปกติ 1 1 1
47 บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)  ปกติ 1 1 1
48 บ้านจะหลวย  ปกติ 1 1 1
49 บ้านโศกนาคท่าม่วง  ปกติ 1 1 1
50 วัดธาตุ  ปกติ 1 1 1
51 วัดบ้านโนนมาลัย  ปกติ 1 1 1
52 วัดวรดิษฐ์  ปกติ 1 1 1
53 บ้านหนองสรวง  ปกติ 1 1 1
54 บ้านปะคำดง  ปกติ 1 1 1
55 วัดทรงสุวรรณ  ปกติ 1 1 1
56 วัดศรีสุนทร  ปกติ 1 1 1
57 บ้านหนองดุม  ปกติ 1 1 1
58 บ้านหนองยาง0หนองจาน  ปกติ 1 1 1
59 บ้านโคกสุพรรณ  ปกติ 1 1 1
60 บ้านโคกเมือง  ปกติ 1 1 1
61 วัดบุปผาราม  ปกติ 1 1 1
62 บ้านสระปะคำถาวร  ปกติ 1 1 1
63 บ้านสระบัว  ปกติ 1 1 1
64 บ้านโคกใหญ่  ปกติ 1 1 1
65 บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)  ปกติ 1 1 1
66 บ้านหญ้าคา  ปกติ 1 1 1
67 บ้านละกอ  ปกติ 1 1 1
68 บ้านกอกโคกวิทยา  ปกติ 1 1 1
69 บ้านโนนเพกา  ปกติ 1 1 1
70 บ้านหนองนางดำ  ปกติ 1 1 1
71 บ้านโนนกลาง  ปกติ 1 1 1
72 บ้านโคกสว่าง  ปกติ 1 1 1
73 บ้านโสกแต้  ปกติ 1 1 1
74 วัดไพรงาม  ปกติ 1 1 1
75 บ้านคูบอน  ปกติ 1 1 1
76 บ้านยางน้ำใส  ปกติ 1 1 1
77 วัดหลักศิลา  ปกติ 1 1 1
78 บ้านสระขี้ตุ่น  ปกติ 1 1 1
79 บ้านตาหล่ำ  ปกติ 1 1 1
80 ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์  ปกติ 1 1 1
81 บ้านโนนไฮ  ปกติ 1 1 1
82 บ้านกุดน้ำขุ่น  เรียนร่วม 1 1 1
83 บ้านโนนเจริญ  ปกติ 1 1 1
84 บ้านนาลาว  ปกติ 1 1 1
85 บ้านโนนยานาง  ปกติ 1 1 1
86 วัดบ้านสำราญราษฎร์  ปกติ 1 1 1
87 สามัคคีเทพอำนวย  ปกติ 1 1 1
88 วัดชัยสมพร  ปกติ 1 1 1
89 บ้านหนองขุนพรม  ปกติ 1 1 1
รวม