ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 ชุมชนวัดบางกะดี  1 1 1
2 วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)  ปกติ 1 1 1
3 วัดจันทาราม  ปกติ 1 1 1
4 สว่างราษฏร์บํารุง  ปกติ 1 1 1
5 บางโพธิ์ใหม่  ปกติ 1 1 1
6 วัดปทุมทอง  ปกติ 1 1 1
7 วัดบ้านพร้าวใน  ปกติ 1 1 1
8 วัดบางเตยใน  ปกติ 1 1 1
9 วัดบัวขวัญ  ปกติ 1 1 1
10 เจริญวิทยา  ปกติ 1 1 1
11 วัดลํามหาเมฆ  ปกติ 1 1 1
12 วัดมงคลพุการาม  ปกติ 1 1 1
13 บางโพธิ์เหนือ  ปกติ 1 1 1
14 วัดเนกขัมมาราม  ปกติ 1 1 1
15 คลองพระอุดม  ปกติ 1 1 1
16 ปากคลองสอง  ปกติ 1 1 1
17 วัดโคก  ปกติ 1 1 1
18 วัดเชิงท่า  ปกติ 1 1 1
19 วัดถั่วทอง  ปกติ 1 1 1
20 ลิ้นจี่อุทิศ  ปกติ 1 1 1
21 คลองลากค้อน  ปกติ 1 1 1
22 วัดผลาหาร  ปกติ 1 1 1
23 วัดสองพี่น้อง  ปกติ 1 1 1
24 วัดเมตารางค์  ปกติ 1 1 1
25 สังฆรักษ์บํารุง  ปกติ 1 1 1
26 สี่แยกบางเตย  ปกติ 1 1 1
27 วัดโพธิ์เลื่อน  ปกติ 1 1 1
28 วัดบางนา  ปกติ 1 1 1
29 บ้านบึง  ปกติ 1 1 1
30 คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)  ปกติ 1 1 1
31 บ้านคลองขวางบน  ปกติ 1 1 1
รวม