ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์  ปกติ 1 1 1
2 หิรัญพงษ์อนุสรณ์  1 1 1
3 ร่วมใจประสิทธิ์  ปกติ 1 1 1
4 วัดนิเทศน์  ปกติ 1 1 1
5 แสนชื่นปานนุกูล  ปกติ 1 1 1
6 วัดแสงมณี  ปกติ 1 1 1
7 แสนจําหน่ายวิทยา  ปกติ 1 1 1
8 คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
9 วัดลานนา  ปกติ 1 1 1
10 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล  ปกติ 1 1 1
11 นิกรราษฎร์บูรณะ  ปกติ 1 1 1
12 วัดอดิศร  ปกติ 1 1 1
13 วัดนพรัตนาราม  ปกติ 1 1 1
14 วัดโสภณาราม  ปกติ 1 1 1
15 ศาลาลอย  ปกติ 1 1 1
รวม