ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านชำโสม  1 1 1
2 บ้านหนองหัวช้าง  1 1 1
3 บ้านไผ่  ปกติ 1 1 1
4 วัดหาดสูง  1 1 1
5 บ้านคลองร่วม  1 1 1
6 บ้านแก่ง  1 1 1
7 บ้านหนองคล้า  ปกติ 1 1 1
8 บ้านปราสาท  ปกติ 1 1 1
9 วัดปากแพรก  ปกติ 1 1 1
10 วัดเนินสูง  ปกติ 1 1 1
11 บ้านหนองตลาด  ปกติ 1 1 1
12 บ้านโคกหอม  ปกติ 1 1 1
13 บ้านเขากระแต  ปกติ 1 1 1
14 บ้านคลองระกำ  ปกติ 1 1 1
รวม