ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านกูวิง  1 1 1
2 บ้านปะกาลิมาปุโระ  ปกติ 1 1 1
3 บ้านบางปลาหมอ  1 1 1
4 บ้านคลองต่ำ  1 1 1
5 บ้านปะกาจินอ  ปกติ 1 1 1
6 บ้านปะกาลือสง  1 1 1
7 วัดมหิงษาราม  ปกติ 1 1 1
8 บ้านกาแลบือซา  ปกติ 1 1 1
9 บ้านจะรัง  ปกติ 1 1 1
10 บ้านตือระ  ปกติ 1 1 1
11 บ้านดอนนา  ปกติ 1 1 1
12 บ้านแคนา  ปกติ 1 1 1
13 บ้านปะแดลางา  ปกติ 1 1 1
14 บ้านท่ากำชำ  ปกติ 1 1 1
15 บ้านหัวคลอง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านเคียน  ปกติ 1 1 1
17 บ้านไผ่มัน  ปกติ 1 1 1
18 บ้านท่าน้ำตะวันตก  ปกติ 1 1 1
19 บ้านยือริง  ปกติ 1 1 1
20 บ้านกลาง  ปกติ 1 1 1
21 บ้านบาโงกาเซาะ  ปกติ 1 1 1
22 บ้านท่ายามู  ปกติ 1 1 1
23 บ้านโคกหมัก  ปกติ 1 1 1
24 บ้านตลาดนัดต้นสะท้อน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
25 บ้านลางา  ปกติ 1 1 1
26 วัดศรีสุดาจันทร์  ปกติ 1 1 1
27 บ้านตลาดนัดคลองขุด  ปกติ 1 1 1
28 บ้านรามง  ปกติ 1 1 1
29 บ้านสายหมอ  ปกติ 1 1 1
30 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)  ปกติ 1 1 1
31 บ้านตาลีอายร์  ปกติ 1 1 1
32 บ้านเกาะหม้อแกง  ปกติ 1 1 1
33 บ้านท่าชะเมา  ปกติ 1 1 1
34 บ้านบางหมู  ปกติ 1 1 1
35 บ้านควนคูหา  ปกติ 1 1 1
36 บ้านมะรวด  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
37 บ้านคลอง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
38 วัดควน  ปกติ 1 1 1
39 พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี  ปกติ 1 1 1
40 บ้านจือโระ  ปกติ 1 1 1
41 บ้านทุ่ง  ปกติ 1 1 1
รวม