ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านควนประ  ปกติ 1 1 1
2 บ้านล้อแตก  ปกติ 1 1 1
3 บ้านบาเงง  ปกติ 1 1 1
4 บ้านแขนท้าว  1 1 1
5 บ้านคลองช้าง  1 1 1
6 บ้านด่าน  1 1 1
7 บ้านต้นโตนด  1 1 1
8 วัดป่าสวย  ปกติ 1 1 1
9 บ้านคลองทราย  ปกติ 1 1 1
10 บ้านควนโนรี  ปกติ 1 1 1
11 วัดบุพนิมิต  1 1 1
12 บ้านเกาะตา  ปกติ 1 1 1
13 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)  ปกติ 1 1 1
14 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้  ปกติ 1 1 1
15 บ้านยางแดง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านบาโง  ปกติ 1 1 1
17 วัดทรายขาว  ปกติ 1 1 1
18 วัดภมรคติวัน  ปกติ 1 1 1
19 บ้านบูเกะกุง  ปกติ 1 1 1
20 บ้านราวอ  ปกติ 1 1 1
21 บ้านบินยา  ปกติ 1 1 1
22 วัดโคกหญ้าคา  ปกติ 1 1 1
23 วัดบันลือคชาวาส  ปกติ 1 1 1
24 บ้านโคกเหรียง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านโคกต้นสะตอ  ปกติ 1 1 1
26 บ้านควนหยี  ปกติ 1 1 1
27 บ้านสมาหอ  ปกติ 1 1 1
28 บ้านชะเมา  ปกติ 1 1 1
29 บ้านเจาะบาแน  ปกติ 1 1 1
30 วัดอรัญวาสิการาม  ปกติ 1 1 1
31 บ้านดูวา  ปกติ 1 1 1
32 บ้านป่าไร่  ปกติ 1 1 1
33 บ้านปลักปรือ  ปกติ 1 1 1
34 วัดธนาภิมุข  ปกติ 1 1 1
35 วัดนิคมสถิต  ปกติ 1 1 1
36 บ้านตุปะ  ปกติ 1 1 1
37 บ้านดอนเค็ด  ปกติ 1 1 1
38 บ้านบราโอ (สาขากูนิง)  ปกติ 1 1 1
39 บ้านบาโงฆาดิง  ปกติ 1 1 1
40 บ้านนาค้อเหนือ  ปกติ 1 1 1
41 บ้านคูระ  ปกติ 1 1 1
42 บ้านตันหยง  ปกติ 1 1 1
43 บ้านนาค้อกลาง  ปกติ 1 1 1
44 บ้านอีบุ๊  ปกติ 1 1 1
45 บ้านท่าคลอง  ปกติ 1 1 1
46 บ้านควนแตน  ปกติ 1 1 1
47 บ้านป่าบอน  ปกติ 1 1 1
48 วัดสุนทรวารี  ปกติ 1 1 1
49 บ้านอาโห  ปกติ 1 1 1
รวม