ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านชะเมาสามต้น  ปกติ 1 1 1
2 วัดโบกขรณี  ปกติ 1 1 1
3 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า  ปกติ 1 1 1
4 บ้านทุ่งเค็จ  ปกติ 1 1 1
5 บ้านบาโงยือแบ็ง  ปกติ 1 1 1
6 บ้านท่าช้าง  ปกติ 1 1 1
7 บ้านตะโละดารามัน  ปกติ 1 1 1
8 บ้านบีติง  ปกติ 1 1 1
9 บ้านละหาร  ปกติ 1 1 1
10 บ้านทุ่งกินนร  ปกติ 1 1 1
11 บ้านบือแต  ปกติ 1 1 1
12 บ้านละอาร์  ปกติ 1 1 1
13 ชุมชนบ้านแป้น  ปกติ 1 1 1
14 วัดโชติรส  ปกติ 1 1 1
15 บ้านวังไชย  ปกติ 1 1 1
16 บ้านแซะโมะ  ปกติ 1 1 1
17 บ้านพอเหมาะ  ปกติ 1 1 1
18 บ้านบาเลาะ  ปกติ 1 1 1
19 บ้านมะกอ  ปกติ 1 1 1
20 บ้านกาหงษ์  ปกติ 1 1 1
รวม