ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดวงษ์สวรรค์  ปกติ 1 1 1
2 วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180  ปกติ 1 1 1
3 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)  1 1 1
4 วัดนนทรีย์  ปกติ 1 1 1
5 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
6 วัดหนองบัว  ปกติ 1 1 1
7 วัดอุทการาม  ปกติ 1 1 1
8 วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)  ปกติ 1 1 1
9 วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
10 วัดดอนประดู่  ปกติ 1 1 1
11 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
12 บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
13 วัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา)  ปกติ 1 1 1
14 วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)  ปกติ 1 1 1
15 วัดทรงกุศล  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
16 วัดโพธิ์  ปกติ 1 1 1
17 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)  ปกติ 1 1 1
18 บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
19 พรพินิตพิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
20 ตำหนักเพนียด  ปกติ 1 1 1
21 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์  ปกติ 1 1 1
22 วัดเกาะเลิ่ง  ปกติ 1 1 1
23 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
24 "วัดโคกสังข์ ""ประชานุกูล"""  ปกติ 1 1 1
25 วัดศรีภวังค์  ปกติ 1 1 1
26 วัดจําปา  ปกติ 1 1 1
27 วัดดอกไม้  ปกติ 1 1 1
28 วัดสฎางค์  ปกติ 1 1 1
29 วัดเทพคันธาราม  ปกติ 1 1 1
30 "วัดบ้านแถว ""ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์"""  ปกติ 1 1 1
31 วัดสามเรือน  ปกติ 1 1 1
32 วัดมาบโพธิ์  ปกติ 1 1 1
33 วัดนครโปรดสัตว์  ปกติ 1 1 1
34 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
35 กลางคลอง 27  ปกติ 1 1 1
36 วัดสามบัณฑิต  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
37 วัดปากกราน  ปกติ 1 1 1
38 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
39 วัดบ้านหีบ  ปกติ 1 1 1
40 วัดบ้านม้า  ปกติ 1 1 1
41 วัดจอมเกษ  ปกติ 1 1 1
42 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)  ปกติ 1 1 1
43 วัดกุฎีลาย  ปกติ 1 1 1
44 วัดทุ่งมน  ปกติ 1 1 1
45 วัดดอนกลาง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
46 วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
47 บ้านข่อยโทน  ปกติ 1 1 1
48 วัดแก้วตา  ปกติ 1 1 1
49 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)  ปกติ 1 1 1
50 วัดโพธิ์สาวหาญ  ปกติ 1 1 1
51 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
52 วัดโพธิ์หอม  ปกติ 1 1 1
53 ประชาสามัคคี  ปกติ 1 1 1
54 วัดน้ำเต้า  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
55 วัดกระโจมทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
56 วัดท้าวอู่ทอง  ปกติ 1 1 1
57 วัดโตนด  ปกติ 1 1 1
58 วัดนาอุ่น  ปกติ 1 1 1
59 วัดเทพอุปการามฯ  ปกติ 1 1 1
60 วัดโคกโพธิ์  เรียนร่วม 1 1 1
61 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)  ปกติ 1 1 1
62 บ้านเป็ด  ปกติ 1 1 1
63 วัดบึง  ปกติ 1 1 1
64 วัดบ้านดาบ  ปกติ 1 1 1
65 วัดโพธิ์เอน  ปกติ 1 1 1
66 วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
67 วัดโคกกรวด  ปกติ 1 1 1
68 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
69 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
70 วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)  ปกติ 1 1 1
71 วัดกษัตราธิราช  ปกติ 1 1 1
72 วัดนางชี  ปกติ 1 1 1
73 วัดตูม  ปกติ 1 1 1
74 วัดช้าง  ปกติ 1 1 1
75 วัดกุ่มแต้  ปกติ 1 1 1
76 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)  ปกติ 1 1 1
77 บ้านช้าง  ปกติ 1 1 1
78 วัดวังแดงเหนือ  ปกติ 1 1 1
79 วัดหัวคุ้ง  ปกติ 1 1 1
80 วัดไผ่  ปกติ 1 1 1
81 วัดช้างใหญ่  ปกติ 1 1 1
82 ชุมชนวัดบ้านร่อม  ปกติ 1 1 1
83 วัดหนองเครือบุญ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
84 วัดวิมลสุนทร  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
85 วัดไก่เตี้ย  ปกติ 1 1 1
86 วัดโบสถ์  เรียนร่วม 1 1 1
87 บ้านกะทุ่มลาย  ปกติ 1 1 1
88 วัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม