ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พะเยา เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านม่วงคำ  ปกติ 1 1 1
2 บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
3 บ้านสันกว๊านทุ่งกิ่ว  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
4 บ้านป่าคา  ปกติ 1 1 1
5 บ้านสันเวียงใหม่  ปกติ 1 1 1
6 บ้านแม่อิง  ปกติ 1 1 1
7 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี  ปกติ 1 1 1
8 บ้านปางงุ้น  ปกติ 1 1 1
9 ชุมชนบ้านตุ้มท่า  เรียนร่วม 1 1 1
10 บ้านแม่จว้าใต้  ปกติ 1 1 1
11 บ้านทุ่งหลวง  ปกติ 1 1 1
12 อนุบาลภูกามยาว  ปกติ 1 1 1
13 เจริญใจ  ปกติ 1 1 1
14 บ้านร่องคำ  ปกติ 1 1 1
15 บ้านสาง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านร้อง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
17 บ้านสันป่างิ้ว  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
18 บ้านต๊ำพระแล สาขาบ้านต๊ำกลาง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
19 ต๊ำ(อินโต0ประชานุเคราะห์)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
20 บ้านป่าแดงบุญนาค  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
21 บ้านต๊ำใน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
22 บ้านทุ่งกาไชย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
23 บ้านโพธิ์ทอง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านสันต้นผึ้ง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านห้วยทรายขาว  ปกติ 1 1 1
26 บ้านสันต้นม่วง  ปกติ 1 1 1
27 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
28 บ้านตุ่น  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
29 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)  ปกติ 1 1 1
30 บ้านหนองหล่ม  ปกติ 1 1 1
31 บ้านแม่จว้า  ปกติ 1 1 1
32 บ้านต๊ำเหล่า  ปกติ 1 1 1
33 ชุมชนบ้านแม่สุก  ปกติ 1 1 1
34 บ้านดอกคำใต้  ปกติ 1 1 1
35 บ้านสันจกปก  ปกติ 1 1 1
36 บ้านสันป่าหนาด  เรียนร่วม 1 1 1
37 บ้านห้วยแก้ว  ปกติ 1 1 1
38 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
39 บ้านค่าบน  ปกติ 1 1 1
40 บ้านป่าแฝกใต้  ปกติ 1 1 1
41 บ้านใหม่  ปกติ 1 1 1
42 บ้านโป่ง  ปกติ 1 1 1
43 บ้านสันป่าม่วง  ปกติ 1 1 1
44 บ้านหนองลาว  เรียนร่วม 1 1 1
45 บ้านทุ่งต้นศรี  ปกติ 1 1 1
46 บ้านวังขอนแดง  ปกติ 1 1 1
47 บ้านเนินสมบูรณ์  ปกติ 1 1 1
48 บ้านร่องปอ  ปกติ 1 1 1
49 บ้านแม่นาเรือใต้  ปกติ 1 1 1
50 บ้านหนองสระ  ปกติ 1 1 1
51 บ้านศาลา  ปกติ 1 1 1
52 บ้านป่าสักสามัคคี  ปกติ 1 1 1
53 บ้านห้วยเจริญราษฏร์  ปกติ 1 1 1
54 บ้านใหม่  ปกติ 1 1 1
55 บ้านต๊ำม่อน  เรียนร่วม 1 1 1
56 บ้านทุ่งป่าข่า  ปกติ 1 1 1
57 บ้านป่าตึง  ปกติ 1 1 1
58 บ้านกาดถี  ปกติ 1 1 1
59 บ้านแม่พริก  ปกติ 1 1 1
60 บ้านปาง  ปกติ 1 1 1
61 บ้านห้วยเคียน  ปกติ 1 1 1
62 บ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ต๋ำน้อย  เรียนร่วม 1 1 1
63 บ้านไร่  เรียนร่วม 1 1 1
64 บ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
65 บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)  ปกติ 1 1 1
66 อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนบ้านสันช้างหิน  ปกติ 1 1 1
67 บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)  เรียนร่วม 1 1 1
68 บ้านป่าแฝกเหนือ  ปกติ 1 1 1
69 บ้านสันต้นแหน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
70 บ้านสันป่าสัก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
71 บ้านต๊ำดอนมูล  เรียนร่วม 1 1 1
72 บ้านแม่นาเรือ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
73 บ้านสันขวาง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
74 บ้านสันป่าถ่อน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
75 บ้านสันโค้ง  เรียนร่วม 1 1 1
76 บ้านต๋อมดง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
77 บ้านปินเหนือ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
78 บ้านห้วยทรายเลื่อน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
79 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง  เรียนร่วม 1 1 1
80 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)  ปกติ 1 1 1
81 บ้านถ้ำประชาบำรุง  ปกติ 1 1 1
82 บ้านดงบุญนาค  ปกติ 1 1 1
รวม