ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พะเยา เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านถ้ำผาลาด  ปกติ 1 1 1
2 บ้านปี้  ปกติ 1 1 1
3 บ้านหนุน  ปกติ 1 1 1
4 บ้านห้วยสิงห์  เรียนร่วม 1 1 1
5 บ้านป่าสัก  ปกติ 1 1 1
6 บ้านแฮะ  ปกติ 1 1 1
7 บ้านใหม่น้ำเงิน  ปกติ 1 1 1
8 บ้านหนองบัวเงิน  ปกติ 1 1 1
9 บ้านห้วยกั้ง  ปกติ 1 1 1
10 บ้านร่องแมด  ปกติ 1 1 1
11 บ้านสันหลวง  ปกติ 1 1 1
12 บ้านสา  ปกติ 1 1 1
13 บ้านปัวศรีพรม  ปกติ 1 1 1
14 บ้านทุ่งติ้ว  ปกติ 1 1 1
15 บ้านหล่ายฝายแก้ว  ปกติ 1 1 1
16 บ้านแม่ทาย  ปกติ 1 1 1
17 บ้านต้นผึ้ง  ปกติ 1 1 1
18 บ้านแบ่ง  ปกติ 1 1 1
19 บ้านดอนเงิน  ปกติ 1 1 1
20 ชัยชุมภู  ปกติ 1 1 1
21 บ้านผาฮาว  ปกติ 1 1 1
22 บ้านปางวัว  ปกติ 1 1 1
23 บ้านหลวง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านทุ่งหนอง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก  ปกติ 1 1 1
26 บ้านปงสนุก  ปกติ 1 1 1
27 บ้านกิ่วแก้ว  ปกติ 1 1 1
28 บ้านแม่ทะลาย  ปกติ 1 1 1
29 บ้านทุ่งหล่ม  ปกติ 1 1 1
30 บ้านดอนแก้ว  ปกติ 1 1 1
31 บ้านป่าคา  เรียนร่วม 1 1 1
32 บ้านทุ่งมอก  ปกติ 1 1 1
33 บ้านเลี้ยว  ปกติ 1 1 1
34 บ้านปงสนุก  ปกติ 1 1 1
35 บ้านก๊อหลวง  ปกติ 1 1 1
36 บ้านแกใหม่นิคม  ปกติ 1 1 1
37 บ้านป่าแขม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
38 บ้านควร  ปกติ 1 1 1
39 บ้านร่องค้อม  ปกติ 1 1 1
40 บ้านท่าม่าน  ปกติ 1 1 1
41 บ้านสะแล่ง  ปกติ 1 1 1
42 บ้านทุ่งเย็น  ปกติ 1 1 1
43 บ้านห้วยแม่แดง  ปกติ 1 1 1
44 บ้านท่าฟ้าเหนือ  ปกติ 1 1 1
45 บ้านศรีเมืองชุม  ปกติ 1 1 1
46 บ้านสบทุ  ปกติ 1 1 1
47 บ้านนาบัว  ปกติ 1 1 1
48 บ้านบุญเรือง  ปกติ 1 1 1
49 บ้านแม่วังช้าง  ปกติ 1 1 1
50 บ้านสีพรม  เรียนร่วม 1 1 1
51 บ้านวังบง  ปกติ 1 1 1
52 บ้านดอนมูล  เรียนร่วม 1 1 1
53 บ้านใหม่พัฒนา  ปกติ 1 1 1
54 บ้านวังเค็มใหม่  ปกติ 1 1 1
55 บ้านดอนลาว  ปกติ 1 1 1
56 บ้านร้องเชียงแรง  ปกติ 1 1 1
57 บ้านเวียงลอ  ปกติ 1 1 1
58 บ้านน้ำเปื๋อย  ปกติ 1 1 1
59 บ้านแวน  ปกติ 1 1 1
60 บ้านไชยพรม  ปกติ 1 1 1
61 บ้านทุ่งมอก  ปกติ 1 1 1
62 บ้านบ่อเบี้ย  ปกติ 1 1 1
63 บ้านท่าฟ้าใต้  ปกติ 1 1 1
64 ชุมชนบ้านดอนไชย  ปกติ 1 1 1
65 บ้านร่องย้าง  ปกติ 1 1 1
66 บ้านโจ้โก้  ปกติ 1 1 1
67 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว  ปกติ 1 1 1
68 บ้านควรดง  ปกติ 1 1 1
69 บ้านปางผักหม  ปกติ 1 1 1
70 บ้านใหม่ร่มเย็น  ปกติ 1 1 1
71 บ้านสันกลางนาดอ  ปกติ 1 1 1
72 บ้านสบบง  ปกติ 1 1 1
73 ชุมชนบ้านเชียงบาน  ปกติ 1 1 1
74 บ้านหัวขัว  เรียนร่วม 1 1 1
75 บ้านน้ำจุน  ปกติ 1 1 1
76 บ้านสร้อยศรี  ปกติ 1 1 1
77 บ้านห้วยไคร้  ปกติ 1 1 1
78 บ้านหล่ายทุ่ง  เรียนร่วม 1 1 1
79 บ้านบุญยืน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
80 บ้านศรีจอมแจ้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
81 บ้านปัว  ปกติ 1 1 1
82 บ้านคะแนง  เรียนร่วม 1 1 1
83 บ้านหมุ้น  เรียนร่วม 1 1 1
84 บ้านหนองท่าควาย  เรียนร่วม 1 1 1
85 บ้านทุ่งติ้ว สาขาบ้านนาหนุน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
86 บ้านม่วง  ปกติ 1 1 1
87 บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
88 บ้านป่าสัก สาขาบ้านม่วงชุม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
89 บ้านทุ่งติ้ว สาขาบ้านผาลาดทุ่งติ้ว  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
90 บ้านดอนไชย  ปกติ 1 1 1
91 บ้านนาอ้อม สาขาบ้านห้วยขุ่น  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
92 บ้านนาอ้อม สาขาบ้านน้ำแป้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
93 บ้านนาอ้อม  ปกติ 1 1 1
94 บ้านปางป้อม  โอนไปสังกัดอื่น 1 1 1
95 บ้านฝั่งหมิ่น  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
96 บ้านฝายกวาง  ปกติ 1 1 1
97 บ้านแก  ปกติ 1 1 1
รวม