ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์  ปกติ 1 1 1
2 บ้านหนองขาม  1 1 1
3 หนองไม้พลวงวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
4 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์  1 1 1
5 บ้านนางาม  1 1 1
6 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา  ปกติ 1 1 1
7 โนนชัยประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
8 หนองเม็กวิทยา  1 1 1
9 วัดบ้านกุดสังข์  ปกติ 1 1 1
10 ห้วยยางดงวิทยา  1 1 1
11 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
12 สระแก้ววิทยานุกูล  ปกติ 1 1 1
13 หลักด่านวิทยา  ปกติ 1 1 1
14 บ้านชัยศรี  ปกติ 1 1 1
15 หัวหินราษฎร์บำรุง  เรียนร่วม 1 1 1
16 คำบอนวิทยาสรรพ์  ปกติ 1 1 1
17 สะอาดนาดีศิลาวิทย์  ปกติ 1 1 1
18 คำขามวิทยา  ปกติ 1 1 1
19 โนนเตาไหหนองแก  ปกติ 1 1 1
20 สว่างกิจวิทยา  ปกติ 1 1 1
21 คำมันปลาผดุงวิทย์  เรียนร่วม 1 1 1
22 หนองคูวังเดือนห้าวิทยา  ปกติ 1 1 1
23 เสริมเสาเล้าวิทยา  ปกติ 1 1 1
24 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา  ปกติ 1 1 1
25 บ้านโคกศรี  ปกติ 1 1 1
26 คำไฮวิทยา  ปกติ 1 1 1
27 คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์  เรียนร่วม 1 1 1
28 วัดบ้านดอนกลาง  ปกติ 1 1 1
29 บัวสะอาดส่งเสริม  ปกติ 1 1 1
30 บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์0170)  ปกติ 1 1 1
31 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม  ปกติ 1 1 1
32 หนองโนวิทยา  ปกติ 1 1 1
33 ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์)  เรียนร่วม 1 1 1
34 ดงสวรรค์อุดมมิตร  ปกติ 1 1 1
35 ขมิ้นพัฒนวิทย์  ปกติ 1 1 1
36 หนองแวงม่วง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์  ปกติ 1 1 1
38 คำถาวรเจริญวิทย์  ปกติ 1 1 1
39 ท่าแห่วิทยาคม  ปกติ 1 1 1
40 โคกเจริญวิทยา  ปกติ 1 1 1
41 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม  ปกติ 1 1 1
42 อุ่มเม่าวิทยา  ปกติ 1 1 1
43 บ้านหนองแสง  ปกติ 1 1 1
44 พรมลีศรีสว่าง  ปกติ 1 1 1
45 ท่อนสังข์วิทยา  ปกติ 1 1 1
46 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล  ปกติ 1 1 1
47 หนองบัววิทยาเสริม  ปกติ 1 1 1
48 กุดฆ้องชัยวิทยา  ปกติ 1 1 1
49 บ้านหนองไผ่  ปกติ 1 1 1
50 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
51 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย  ปกติ 1 1 1
52 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี  ปกติ 1 1 1
53 หัวดงวิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
54 นามูลสมบูรณ์วิทย์  เรียนร่วม 1 1 1
55 สำราญ 0 ประภาศรี  ปกติ 1 1 1
56 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี  ปกติ 1 1 1
57 หนองปะโอประชาอุทิศ  ปกติ 1 1 1
58 เนินลาดวิทยา  ปกติ 1 1 1
59 หน่อคำประชานุเคราะห์  ปกติ 1 1 1
60 บ้านกุดท่าลือ  ปกติ 1 1 1
61 บ้านขามวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
62 บ้านเว่อวิทยานุกูล  เรียนร่วม 1 1 1
63 เชียงงามวิทยาคาร  เรียนร่วม 1 1 1
64 นาอวนวิทยาสิทธิ์  ปกติ 1 1 1
65 บ้านหนองหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
66 บ้านดงน้อย  ปกติ 1 1 1
67 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
68 สว่างศรีโคกคึม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
69 ชุมชนดอนยูงวิทยายน  ปกติ 1 1 1
70 หนองบัวชุม  ปกติ 1 1 1
71 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี  ปกติ 1 1 1
72 มิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
73 บ้านลาดสระบัว  ปกติ 1 1 1
74 พิมูลวิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
75 ป่าหวายศึกษา  เรียนร่วม 1 1 1
76 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์  ปกติ 1 1 1
77 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม  เรียนร่วม 1 1 1
78 บ้านหาดทรายมูล  ปกติ 1 1 1
79 หนองโนวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
80 หนองแสงวิทยา  ปกติ 1 1 1
81 หนองใหญ่วิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
82 บ้านหนองบัวแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
83 ประชารัฐศึกษา  ปกติ 1 1 1
84 บ้านหนองเสือ  ปกติ 1 1 1
85 คำโองวิทยา  ปกติ 1 1 1
86 ไชยวารวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
87 นาสีนวลอุดมเวศม์  ปกติ 1 1 1
88 บ้านแสนสุข  ปกติ 1 1 1
89 โคกก่องราษฎร์นุกูล  เรียนร่วม 1 1 1
90 ยางเนียมพัฒนา  เรียนร่วม 1 1 1
91 ไทรทองวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
92 บ้านโคกกลาง  ปกติ 1 1 1
93 บ้านชัยศรีสุข  ปกติ 1 1 1
94 เดชอุดมพิทยาคม  เรียนร่วม 1 1 1
95 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง  เรียนร่วม 1 1 1
96 บ้านชาดวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
97 บ้านคำแคน  ปกติ 1 1 1
98 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์  ปกติ 1 1 1
99 ท่าเมืองสำราญวิทย์  ปกติ 1 1 1
100 บ้านสีสุก  เรียนร่วม 1 1 1
รวม