ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดนาท่อม  ปกติ 1 1 1
2 บ้านนาโหนด  ปกติ 1 1 1
3 วัดบ่วงช้าง  ปกติ 1 1 1
4 วัดกลาง  ปกติ 1 1 1
5 วัดใสประดู่  ปกติ 1 1 1
6 บ้านหัสคุณ  ปกติ 1 1 1
7 บ้านเนินทราย  ปกติ 1 1 1
8 วัดสุวรรณวิหารน้อย  ปกติ 1 1 1
9 วัดลำใน  ปกติ 1 1 1
10 วัดปากประ  ปกติ 1 1 1
11 บ้านอ่างทอง  ปกติ 1 1 1
12 บ้านโหละหนุน  ปกติ 1 1 1
13 วัดเขาอ้อ  ปกติ 1 1 1
14 วัดพังดาน  ปกติ 1 1 1
15 บ้านใสอ้อย  ปกติ 1 1 1
16 ชุณหะวัณ  ปกติ 1 1 1
17 วัดควนอินทร์นิมิตร  ปกติ 1 1 1
18 บ้านห้วยกรวด  ปกติ 1 1 1
19 บ้านชายคลอง  ปกติ 1 1 1
20 วัดประจิมทิศาราม  ปกติ 1 1 1
21 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)  ปกติ 1 1 1
22 วัดเกาะยาง  ปกติ 1 1 1
23 วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)  ปกติ 1 1 1
24 วัดควนปันตาราม  ปกติ 1 1 1
25 บ้านหัวป่าเขียว  ปกติ 1 1 1
26 วัดเขาป้าเจ้  ปกติ 1 1 1
27 บ้านเหรียงงาม  ปกติ 1 1 1
28 บ้านปากสระ  ปกติ 1 1 1
29 วัดโคกแย้ม  ปกติ 1 1 1
30 วัดประดู่ทอง  ปกติ 1 1 1
31 บ้านควนกุฎ  ปกติ 1 1 1
32 บ้านแหลมยาง  ปกติ 1 1 1
33 บ้านธรรมเถียร  ปกติ 1 1 1
34 บ้านนาวง  ปกติ 1 1 1
35 บ้านเตาปูน  ปกติ 1 1 1
36 วัดปากสระ  ปกติ 1 1 1
37 อนุบาลเมืองพัทลุง  ปกติ 1 1 1
38 บ้านถ้ำลา  ปกติ 1 1 1
39 วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)  ปกติ 1 1 1
40 วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89)  ปกติ 1 1 1
41 บ้านโคกวา  ปกติ 1 1 1
42 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)  ปกติ 1 1 1
43 วัดป่าตอ  ปกติ 1 1 1
44 ทุ่งยางเปล  ปกติ 1 1 1
45 วัดทุ่งขึงหนัง  ปกติ 1 1 1
46 วัดประดู่เรียง  ปกติ 1 1 1
47 บ้านท่าช้าง  ปกติ 1 1 1
48 บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
49 บ้านต้นไทร  ปกติ 1 1 1
50 บ้านขันหมู่  ปกติ 1 1 1
51 บ้านศาลาน้ำ  ปกติ 1 1 1
52 บ้านเขาพนม  โอนไปสังกัดอื่น 1 1 1
53 บ้านห้วยศรีเกษร  โอนไปสังกัดอื่น 1 1 1
54 วัดเขาโพรกเพลง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
55 บ้านระหว่างควน  ปกติ 1 1 1
56 บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
57 บ้านไสเลียบ  ปกติ 1 1 1
58 บ้านไสถั่ว  ปกติ 1 1 1
59 วัดควนถบ  ปกติ 1 1 1
60 วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
61 วัดท่าสำเภาเหนือ  ปกติ 1 1 1
62 วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
63 อนุบาลศรีนครินทร์  ปกติ 1 1 1
64 บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์)  ปกติ 1 1 1
65 บ้านไทรทอง  ปกติ 1 1 1
66 ชุมชนบ้านควนปริง  ปกติ 1 1 1
รวม