ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดวังไคร้  1 1 1
2 วัดต้นชุมแสง  1 1 1
3 บ้านสามบึงบาตร  ปกติ 1 1 1
4 วัดท่าปอ  1 1 1
5 เขาพนมกาวหนองนกยาง  1 1 1
6 อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)  ปกติ 1 1 1
7 วัดโพธิ์ลอย  ปกติ 1 1 1
8 วัดคลองทองหลาง  1 1 1
9 วัดห้วยเรียงกลาง  1 1 1
10 วัดลำประดาเหนือ  1 1 1
11 บ้านวังแดง  1 1 1
12 บ้านเนินแค  1 1 1
13 บ้านปากน้ำ  1 1 1
14 บ้านเนินโพธิ์  1 1 1
15 บ้านหนองบัว  1 1 1
16 วัดบ้านท่ามะไฟ  1 1 1
17 วัดบ้านหนองดง  1 1 1
18 บ้านหนองไผ่0มาบชุมแสง  1 1 1
19 วัดขวาง  1 1 1
20 วัดสัตตศิลาอาสน์  1 1 1
21 วัดวังหินเพลิง  1 1 1
22 บ้านเขานกยูง  1 1 1
23 อนุบาลทับคล้อ  ปกติ 1 1 1
24 วัดป่าเรไร  ปกติ 1 1 1
25 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร  1 1 1
26 วัดบางเบน  1 1 1
27 วัดวังกระชัน  1 1 1
28 บ้านหนองจอก  1 1 1
29 บ้านห้วงปลาไหล  1 1 1
30 วัดบ้านบึงลี  1 1 1
31 วัดวังหินแรง  1 1 1
32 ห้วยพุกวิทยา  1 1 1
33 วัดหนองสนวน  1 1 1
34 บ้านไร่  ปกติ 1 1 1
35 วัดศรีรัตนวราราม  ปกติ 1 1 1
36 วัดมะกอกงอ  1 1 1
37 วัดทับทิม  1 1 1
38 บ้านเขาโล้น  1 1 1
39 บ้านบางพล้อ0ยางหลวง  1 1 1
40 "บ้านน้ำผึ้ง""วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์"""  1 1 1
41 วัดบ้านพังน้อย  1 1 1
42 วัดหนองง้าว  1 1 1
43 วัดคงคาราม  1 1 1
44 วัดไดอีเผือก  1 1 1
45 บ้านหนองตะแบก  1 1 1
46 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด  1 1 1
47 บ้านคีรีเทพนิมิต  ปกติ 1 1 1
48 บ้านเนินทราย  1 1 1
49 บ้านคลองตางาว  1 1 1
50 บ้านวังพร้าว  ปกติ 1 1 1
51 วัดบ้านคลองข่อย  ปกติ 1 1 1
52 บ้านบึงประดู่  ปกติ 1 1 1
53 วัดบ้านบางลายใต้  ปกติ 1 1 1
54 วัดทับปรู  ปกติ 1 1 1
55 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)  ปกติ 1 1 1
56 บ้านวังบงค์  ปกติ 1 1 1
57 บ้านท่าบัว  ปกติ 1 1 1
58 วัดคลองข่อย  ปกติ 1 1 1
59 วัดหนองน้ำเต้า  ปกติ 1 1 1
60 บ้านยี่มุ่ย  ปกติ 1 1 1
61 วัดลำประดากลาง  ปกติ 1 1 1
62 บ้านทุ่งใหญ่  ปกติ 1 1 1
63 วัดเขาส้าน  ปกติ 1 1 1
64 วัดหนองสองห้อง  ปกติ 1 1 1
65 วัดบ้านท่าขมิ้น  ปกติ 1 1 1
66 ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)  ปกติ 1 1 1
67 วัดเทวประสาท  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
68 บ้านไดกระพังปลา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
69 วัดพฤกษะวันโชติการาม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
70 ชุมชนภูมิวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
71 วังกรดนุกูลศึกษา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
72 บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
73 วัดห้วยเรียงใต้  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
74 วัดลำประดา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
75 บ้านหนองจะปราบ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
76 บ้านคลองห้วยหลัว  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
77 วัดหลวง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
78 บ้านห้วงสลิด  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
79 วัดพรหมประสิทธิ์  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
80 วัดยางคลี  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
81 วัดไทรโรงโขน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
82 วัดโพธิ์แดน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
83 วัดหอไกร  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
84 วัดวังน้ำเต้า  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
85 วัดท่าหอย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
86 วัดหนองคล่อ  เรียนร่วม 1 1 1
87 วัดใหม่สำราญ  เรียนร่วม 1 1 1
88 วัดสัตตวนาราม  ปกติ 1 1 1
89 วัดใหม่วังหว้า  ปกติ 1 1 1
90 บ้านหนองหวาย  ปกติ 1 1 1
91 วัดธงไทยยาราม  ปกติ 1 1 1
92 พฤกษวนารามวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
93 วัดน้ำเคือง  เรียนร่วม 1 1 1
94 วัดใดวน  เรียนร่วม 1 1 1
95 วัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ  เรียนร่วม 1 1 1
96 วัดหนองแก  เรียนร่วม 1 1 1
97 วัดคลองแขก  เรียนร่วม 1 1 1
98 บ้านเนินม่วง  ปกติ 1 1 1
99 บ้านห้วยตาดำ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
100 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง  ปกติ 1 1 1
101 บำรุงราษฎร์วิทยาคม  ปกติ 1 1 1
102 บ้านวังกะทะ  ปกติ 1 1 1
103 วังสำโรง  เรียนร่วม 1 1 1
104 "วัดบ้านตาล""ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร"""  ปกติ 1 1 1
105 "บ้านวังตายศ""ราษฎร์สามัคคี"""  ปกติ 1 1 1
รวม