ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดบ้านไร่  ปกติ 1 1 1
2 บ้านแม่ระหัน  ปกติ 1 1 1
3 บ้านตระแบกงาม  ปกติ 1 1 1
4 บ้านย่านใหญ่  ปกติ 1 1 1
5 บ้านกรุงกรัก  ปกติ 1 1 1
6 บ้านคุยยาง  ปกติ 1 1 1
7 บ้านเสวยซุง  ปกติ 1 1 1
8 วัดดงโคกขาม  ปกติ 1 1 1
9 บ้านประดาประชาราษฎร์  ปกติ 1 1 1
10 บ้านคุยมะตูม  ปกติ 1 1 1
11 บ้านบัวจันทร์  ปกติ 1 1 1
12 วัดคุยม่วง  ปกติ 1 1 1
13 วัดหนองขานาง  ปกติ 1 1 1
14 วัดแตน  ปกติ 1 1 1
15 วัดท่าโก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
16 คลองวัดไร่  ปกติ 1 1 1
17 บ้านหล่ายขานาง  ปกติ 1 1 1
18 วัดกรมธรรม์  ปกติ 1 1 1
19 บ้านท่านางงาม  ปกติ 1 1 1
20 วัดวังแร่  ปกติ 1 1 1
21 วัดศรีวนาราม  ปกติ 1 1 1
22 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม  ปกติ 1 1 1
23 วัดพิกุลทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
24 บ้านเรียงกระดก  ปกติ 1 1 1
25 วัดหนองอ้อ  ปกติ 1 1 1
26 บ้านบางแก้ว  ปกติ 1 1 1
27 วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
28 บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
29 บ้านหัววังกร่าง  ปกติ 1 1 1
30 นิคมบางระกำ 8(หนองปลวก)  ปกติ 1 1 1
31 วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
32 บ้านหินลาด  ปกติ 1 1 1
33 บ้านตะโม่ประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
34 วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
35 บ้านท่าไม้งาม  ปกติ 1 1 1
36 บ้านใหม่คลองเจริญ  ปกติ 1 1 1
37 บ้านหนองตะเคียน  ปกติ 1 1 1
38 วัดบึงบอน  ปกติ 1 1 1
39 วัดวังเป็ด  ปกติ 1 1 1
40 ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง  ปกติ 1 1 1
41 วัดกลางสุริยวงศ์  ปกติ 1 1 1
42 นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ)  ปกติ 1 1 1
43 วัดวังอิทก  ปกติ 1 1 1
44 บ้านหนองกรับ  ปกติ 1 1 1
45 บ้านดงวิทยา  ปกติ 1 1 1
46 บ้านห้วยชัน  ปกติ 1 1 1
47 บ้านหนองหญ้า  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
48 วัดเสาหิน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
49 วัดท่าโรงตะวันออก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
50 วัดโพธิ์ทองเจริญผล  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
51 บ้านหนองแขม  ปกติ 1 1 1
52 บ้านนาชักหวาย  ปกติ 1 1 1
53 วัดยางเอน สาขาบ้านคลองหนองเหล็ก  ปกติ 1 1 1
54 นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล)  ปกติ 1 1 1
55 วัดสว่างอารมณ์  ปกติ 1 1 1
56 วัดท่าตะเคียน  ปกติ 1 1 1
57 นิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห)  ปกติ 1 1 1
58 นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
59 บ้านวังยาง  ปกติ 1 1 1
60 นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
61 วัดดอนอภัย  ปกติ 1 1 1
62 บ้านดงยาง  ปกติ 1 1 1
63 วัดยางแขวนอู่  ปกติ 1 1 1
64 วัดอินทรีย์  ปกติ 1 1 1
65 บ้านหนองแพงพวย  ปกติ 1 1 1
66 วัดงิ้วงาม  ปกติ 1 1 1
67 วัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
68 บ้านน้ำดำ  ปกติ 1 1 1
69 บ้านคลองน้ำเย็น  ปกติ 1 1 1
70 วัดท่าโรงตะวันตก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
71 วัดปากพิงตะวันออก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
72 วัดห้วงกระได  ปกติ 1 1 1
รวม