ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดย่านยาว  1 1 1
2 บ้านใหม่พนมทอง  1 1 1
3 วัดพันชาลี  1 1 1
4 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา  1 1 1
5 บ้านวังพรม  1 1 1
6 บ้านคลองเมือง  ปกติ 1 1 1
7 หัวเขาราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
8 บ้านหนองไม้ยางดำ  ปกติ 1 1 1
9 บ้านยางโทน  ปกติ 1 1 1
10 ราษฎร์เจริญ  ปกติ 1 1 1
11 เนินดินราษฎร์อุทิศ  ปกติ 1 1 1
12 บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)  ปกติ 1 1 1
13 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์  ปกติ 1 1 1
14 ราษฎร์ดำริ  ปกติ 1 1 1
15 บ้านดินทอง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านโป่งปะ  ปกติ 1 1 1
17 วัดบึงลำ  ปกติ 1 1 1
18 บ้านบุใหญ่  ปกติ 1 1 1
19 วัดสนามคลีตะวันออก  ปกติ 1 1 1
20 บ้านท่ายาง  ปกติ 1 1 1
21 บ้านวังนกแอ่น  ปกติ 1 1 1
22 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
23 บ้านห้วยบ่อทอง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านหนองกลด  ปกติ 1 1 1
25 วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
26 บ้านผารังหมี  ปกติ 1 1 1
27 บ้านคลองดู่  ปกติ 1 1 1
28 บ้านหนองงา  ปกติ 1 1 1
29 วัดสิริสุทธาวาส  ปกติ 1 1 1
30 บ้านหนองสระพัง  ปกติ 1 1 1
31 วัดตายม  ปกติ 1 1 1
32 บ้านกลาง  ปกติ 1 1 1
33 วัดโคกสลุด  ปกติ 1 1 1
34 บ้านคลองเป็ด  ปกติ 1 1 1
35 วัดทางลัด  ปกติ 1 1 1
36 บ้านดงพลวง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านถ้ำเต่า  ปกติ 1 1 1
38 บ้านวังไม้ตอก  ปกติ 1 1 1
39 บ้านวังดินสอ  ปกติ 1 1 1
40 บ้านสระเศรษฐี  ปกติ 1 1 1
41 บ้านทุ่งยาว  ปกติ 1 1 1
42 บ้านหนองพระ  ปกติ 1 1 1
43 บ้านวังประดู่  เรียนร่วม 1 1 1
44 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี  ปกติ 1 1 1
45 ประชาสรรค์วิทยา  ปกติ 1 1 1
46 บ้านป่าขนุน  ปกติ 1 1 1
47 สามัคคีธรรม  ปกติ 1 1 1
48 บ้านน้ำยาง  ปกติ 1 1 1
49 ประชาสามัคคี  ปกติ 1 1 1
50 บ้านวังสาร  ปกติ 1 1 1
51 บ้านทุ่งน้อย  ปกติ 1 1 1
รวม