ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านหนองน้ำสร้าง  1 1 1
2 บ้านป่าคาย  ปกติ 1 1 1
3 ศิริราษฎร์พัฒนา  1 1 1
4 บ้านลาดคื้อ  1 1 1
5 บ้านนาตอน  1 1 1
6 บ้านน้ำภาคน้อย  1 1 1
7 วัดสมอสุวรรณาราม  ปกติ 1 1 1
8 วัดธรรมาราม  1 1 1
9 เขาไร่ศรีราชา  ปกติ 1 1 1
10 บ้านบ่อโพธิ์  ปกติ 1 1 1
11 วัดคันโช้ง  1 1 1
12 บ้านห้วยทรายทอง  1 1 1
13 ทับยายเชียงวิทยา  1 1 1
14 บ้านห้วยน้ำปลา  1 1 1
15 บ้านปากรอง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
17 บ้านป่ารวก  1 1 1
18 บ้านท่ากระดุน  ปกติ 1 1 1
19 บ้านบึงวิทยา  ปกติ 1 1 1
20 บ้านนาฟองแดง  ปกติ 1 1 1
21 บ้านนาเมือง  ปกติ 1 1 1
22 บ้านนาขุมคัน  ปกติ 1 1 1
23 บ้านห้วยหมากหล่ำ  ปกติ 1 1 1
24 วัดท่าช้าง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านนาทุ่งใหญ่  ปกติ 1 1 1
26 บ้านน้ำกุ่ม  ปกติ 1 1 1
27 บ้านนาแฝก  ปกติ 1 1 1
28 บ้านแก่งเจ็ดแคว  ปกติ 1 1 1
29 บ้านคลองทำเนียบ  ปกติ 1 1 1
30 บ้านหนองไผ่  ปกติ 1 1 1
31 บ้านยางโกลน  ปกติ 1 1 1
32 บ้านน้ำคลาด  เรียนร่วม 1 1 1
33 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)  ปกติ 1 1 1
34 บ้านเนินมะคึด  ปกติ 1 1 1
35 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)  ปกติ 1 1 1
36 บ้านบึงธรรมโรง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านห้วยกอกพัฒนา  ปกติ 1 1 1
38 วัดหนองหม้อแกง  ปกติ 1 1 1
39 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง  ปกติ 1 1 1
40 บ้านหนองปลิง  ปกติ 1 1 1
41 บ้านน้ำเลา  ปกติ 1 1 1
42 ชุมชนบ้านท่างาม  ปกติ 1 1 1
43 บ้านหนองลาน  ปกติ 1 1 1
44 บ้านแก่งบัวคำ  ปกติ 1 1 1
45 ห้วยปลาไหล  ปกติ 1 1 1
46 ราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
47 บ้านหนองขาหย่าง  ปกติ 1 1 1
48 บ้านแก่งทุ่ง  ปกติ 1 1 1
49 บ้านห้วยเหิน  ปกติ 1 1 1
50 ราษฎร์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
51 บ้านนาเปอะ  ปกติ 1 1 1
52 ประชาสามัคคี  ปกติ 1 1 1
53 บ้านคลองช้าง  ปกติ 1 1 1
54 วัดเมมสุวรรณาราม  ปกติ 1 1 1
55 ประชาอุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
56 วัดย่านยาวประชานุกูล  ปกติ 1 1 1
57 บ้านคลองตกวิทยา  ปกติ 1 1 1
58 บ้านนาคล้าย  ปกติ 1 1 1
59 บ้านหนองห้าง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านห้วยเจียง  ปกติ 1 1 1
61 บ้านขวดน้ำมัน  ปกติ 1 1 1
62 วัดวงฆ้อง  ปกติ 1 1 1
63 วัดท่าสี่ร้อย  ปกติ 1 1 1
64 บ้านหนองกระบาก  ปกติ 1 1 1
65 วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
66 บ้านท่าหนองปากพาน  ปกติ 1 1 1
67 บ้านมะต้อง  ปกติ 1 1 1
68 บ้านหาดใหญ่  ปกติ 1 1 1
69 ศึกษากุลบุตร  ปกติ 1 1 1
70 ศรีภิรมย์พิทยา  ปกติ 1 1 1
71 บ้านน้ำลอม  ปกติ 1 1 1
72 มะต้องประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
73 บ้านบุ่งปลาฝา  ปกติ 1 1 1
74 บ้านท่าหินลาด  ปกติ 1 1 1
75 วัดเขาน้อย  ปกติ 1 1 1
76 วัดเซิงหวาย  ปกติ 1 1 1
77 บ้านหนองกระดาษ  ปกติ 1 1 1
78 วัดสนามไชย  ปกติ 1 1 1
79 วัดวังงิ้วงาม  ปกติ 1 1 1
80 วัดหอกลอง  ปกติ 1 1 1
81 บ้านนาหล่ม  ปกติ 1 1 1
82 บ้านนาไก่เขี่ย  ปกติ 1 1 1
83 วัดหัวเขาสมอคร้า  ปกติ 1 1 1
84 บ้านบุ่งผลำ  ปกติ 1 1 1
85 บ้านโป่งกะเฌอ  ปกติ 1 1 1
86 บ้านหนองแห้ว  เรียนร่วม 1 1 1
87 วัดมะตูม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
88 วัดหาดใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
89 บ้านชาน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
90 บ้านน้ำตาก  ปกติ 1 1 1
91 บ้านกกม่วง  ปกติ 1 1 1
92 บ้านบุ่งตารอด  ปกติ 1 1 1
93 วัดวังไม้แก่น  ปกติ 1 1 1
94 บ้านขอนสองสลึง  ปกติ 1 1 1
รวม