ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)  ปกติ 1 1 1
2 วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร)  ปกติ 1 1 1
3 บ้านยางน้ำกลัดเหนือ  ปกติ 1 1 1
4 บ้านสามแพรก  ปกติ 1 1 1
5 วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)  ปกติ 1 1 1
6 มิตรภาพที่ 34  ปกติ 1 1 1
7 บ้านบ่อโพง  ปกติ 1 1 1
8 วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)  ปกติ 1 1 1
9 บ้านโตนดน้อย  ปกติ 1 1 1
10 บ้านพุพลู  ปกติ 1 1 1
11 บ้านสามเรือน  ปกติ 1 1 1
12 บ้านสระพัง  ปกติ 1 1 1
13 วัดราษฎร์ศรัทธา  ปกติ 1 1 1
14 บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ 1 1 1
15 วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)  ปกติ 1 1 1
16 วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
17 บ้านบ่อหวาย  ปกติ 1 1 1
18 บ้านหนองประดู่  ปกติ 1 1 1
19 บ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย)  ปกติ 1 1 1
20 วัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
21 วัดเกาะแก้ว  ปกติ 1 1 1
22 บ้านคลองมอญ  ปกติ 1 1 1
23 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)  ปกติ 1 1 1
24 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)  ปกติ 1 1 1
25 บ้านบางกุฬา  ปกติ 1 1 1
26 วัดสมุทรธาราม  ปกติ 1 1 1
27 บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
28 บ้านดอนมะขาม  ปกติ 1 1 1
29 บ้านจะโปรง  ปกติ 1 1 1
30 ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)  ปกติ 1 1 1
31 บ้านดอนยี่กรอก  ปกติ 1 1 1
32 วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
33 วัดมณีเลื่อน  ปกติ 1 1 1
34 วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
35 บ้านดอนนาลุ่ม  ปกติ 1 1 1
36 วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)  ปกติ 1 1 1
37 บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)  ปกติ 1 1 1
38 วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
39 บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ)  ปกติ 1 1 1
40 วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
41 บ้านหนองไผ่  ปกติ 1 1 1
42 วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
43 วัดอินทาราม  เรียนร่วม 1 1 1
44 วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)  ปกติ 1 1 1
45 วัดสมุทรโคดม  ปกติ 1 1 1
46 บ้านลิ้นช้าง  ปกติ 1 1 1
47 วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
48 วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
49 วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)  ปกติ 1 1 1
50 วัดนอกปากทะเล  ปกติ 1 1 1
51 บ้านหนองมะขาม  ปกติ 1 1 1
52 วัดทรงธรรม  ปกติ 1 1 1
53 วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
54 บ้านดอนยาง  ปกติ 1 1 1
55 วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
56 วัดหนองส้ม  ปกติ 1 1 1
57 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์)  ปกติ 1 1 1
58 บ้านบ่อขม  ปกติ 1 1 1
59 วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
60 วัดเขาสมอระบัง  ปกติ 1 1 1
61 วัดหนองควง (ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
62 วัดบางลำภู  ปกติ 1 1 1
63 บ้านเหมืองไทร  ปกติ 1 1 1
64 บ้านท่าเสลา  ปกติ 1 1 1
65 บ้านไทรงาม  ปกติ 1 1 1
66 วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
67 บ้านวัง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
68 วัดเวฬุวนาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
69 บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
70 บ้านปากรัตน์  ปกติ 1 1 1
71 หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล)  ปกติ 1 1 1
72 วัดอุตมิงค์ (จันทสิริราษฎร์รังสรรค์)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
73 วัดคุ้งตำหนัก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
74 วัดนาค (แบ่งอุทิศวิทยาคาร)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
75 บ้านอ่างศิลา  ปกติ 1 1 1
รวม