ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 ชาวไร่  ปกติ 1 1 1
2 วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง)  1 1 1
3 บ้านดอนมะกอก  1 1 1
4 บ้านอ่างหิน  1 1 1
5 บ้านท่ามะริด  1 1 1
6 บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)  1 1 1
7 บ้านท่ากระเทียม  ปกติ 1 1 1
8 สหกรณ์บำรุงวิทย์  1 1 1
9 วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)  ปกติ 1 1 1
10 บ้านหนองเกตุ  1 1 1
11 วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร)  1 1 1
12 วัดวังบัว (ศรสายราษฎร์บำรุง)  1 1 1
13 บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์)  1 1 1
14 วัดหว้า  1 1 1
15 บ้านหนองมะกอก  1 1 1
16 บ้านหนองสะแก  1 1 1
17 บ้านทุ่งเคล็ด  1 1 1
18 บ้านทุ่งโป่ง  1 1 1
19 บ้านหนองขาม  ปกติ 1 1 1
20 บ้านท่าไม้รวก  ปกติ 1 1 1
21 บ้านบางเกตุ  ปกติ 1 1 1
22 บ้านหนองไก่เถื่อน  ปกติ 1 1 1
23 วัดหนองบัว  ปกติ 1 1 1
24 วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)  เรียนร่วม 1 1 1
25 บ้านหนองแขม  ปกติ 1 1 1
26 บ้านดอนเตาอิฐ  ปกติ 1 1 1
27 บ้านหันตะเภา  ปกติ 1 1 1
28 วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี)  ปกติ 1 1 1
29 บ้านหนองน้ำถ่าย  ปกติ 1 1 1
30 วัดช่อม่วง  ปกติ 1 1 1
31 บ้านหนองตาฉาว  ปกติ 1 1 1
32 บ้านหนองเขาอ่อน  ปกติ 1 1 1
33 บ้านหนองคอไก่  ปกติ 1 1 1
34 บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
35 บ้านพุเข็ม  ปกติ 1 1 1
36 บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล)  ปกติ 1 1 1
37 บ้านน้ำทรัพย์  ปกติ 1 1 1
38 บ้านหนองเตียน  ปกติ 1 1 1
39 วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์)  ปกติ 1 1 1
40 บ้านพุตุม  ปกติ 1 1 1
41 บ้านตะเคียนงาม  ปกติ 1 1 1
42 วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
43 บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง)  ปกติ 1 1 1
44 บ้านพุสวรรค์  ปกติ 1 1 1
45 บ้านโป่งสลอด  ปกติ 1 1 1
46 วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)  ปกติ 1 1 1
47 บ้านโพรงเข้  ปกติ 1 1 1
48 บ้านท่าหัวลบ  ปกติ 1 1 1
49 วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103  ปกติ 1 1 1
50 วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)  ปกติ 1 1 1
51 บ้านด่านโง  ปกติ 1 1 1
52 บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระฯ)  ปกติ 1 1 1
53 บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
54 วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
55 บ้านดงห้วยหลวง  ปกติ 1 1 1
56 เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
57 บ้านวังนางนวล  ปกติ 1 1 1
58 บ้านรางจิก  ปกติ 1 1 1
59 บ้านไร่ใหม่พัฒนา  ปกติ 1 1 1
60 บ้านโป่งแย้  ปกติ 1 1 1
61 บ้านบางเก่า  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหนองเขื่อน  ปกติ 1 1 1
63 บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)  ปกติ 1 1 1
64 บ้านเขากลิ้ง  ปกติ 1 1 1
65 บ้านดอน  เรียนร่วม 1 1 1
66 บ้านต้นเกด  ปกติ 1 1 1
67 บ้านเนินทราย  ปกติ 1 1 1
68 วัดหาดทราย (เรือนมั่นนิรมิต)  เรียนร่วม 1 1 1
69 บ้านทุ่งขาม  ปกติ 1 1 1
70 วัดเขาปากช่อง  ปกติ 1 1 1
71 บ้านห้วยตะแกะ  ปกติ 1 1 1
72 บ้านเขากระปุก  ปกติ 1 1 1
73 บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
74 บ้านห้วยไผ่  ปกติ 1 1 1
75 บ้านห้วยปลาดุก  ปกติ 1 1 1
76 วัดม่วงงาม  ปกติ 1 1 1
รวม