ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 ลูกจันทน์ปิยะอุย  ปกติ 1 1 1
2 บ้านไร่เหนือ  1 1 1
3 บ้านวังใหญ่  1 1 1
4 บ้านวังพลับ  1 1 1
5 บ้านวังจาน  ปกติ 1 1 1
6 บ้านน้ำลัด  ปกติ 1 1 1
7 บ้านเฉลียงลับ  ปกติ 1 1 1
8 บ้านบุ่งกกเรียง  ปกติ 1 1 1
9 บ้านนา  ปกติ 1 1 1
10 บ้านลำป่าสักมูล  ปกติ 1 1 1
11 บ้านเนินสว่าง  ปกติ 1 1 1
12 ตาดหมอกวิทยา  ปกติ 1 1 1
13 บ้านเขาน้อย  ปกติ 1 1 1
14 บ้านเขาบ่อทอง  ปกติ 1 1 1
15 บ้านกุฏิพระ  ปกติ 1 1 1
16 บ้านพนานิคม  ปกติ 1 1 1
17 บ้านวังซอง  ปกติ 1 1 1
18 บ้านถ้ำแก้ว  ปกติ 1 1 1
19 บ้านโคกเจริญ  ปกติ 1 1 1
20 บ้านซับสีทอง  ปกติ 1 1 1
21 บ้านทุ่งแค  ปกติ 1 1 1
22 บ้านโคกหนองจอก  ปกติ 1 1 1
23 บ้านดงมูลเหล็ก  ปกติ 1 1 1
24 บ้านยางกุด  ปกติ 1 1 1
25 บ้านน้ำเดื่อใต้  ปกติ 1 1 1
26 บ้านโคกสูง  เรียนร่วม 1 1 1
27 บ้านนาป่า  ปกติ 1 1 1
28 บ้านหนองระมาน  ปกติ 1 1 1
29 บ้านกกจั่น  ปกติ 1 1 1
30 บ้านชอนไพร  ปกติ 1 1 1
31 บ้านไร่ฝาย  ปกติ 1 1 1
32 บ้านโนนตะแบก  ปกติ 1 1 1
33 บ้านวังหินซอง  ปกติ 1 1 1
34 บ้านกงกะยาง  ปกติ 1 1 1
35 บ้านโป่งนกแก้ว  ปกติ 1 1 1
36 บ้านวังรวก  ปกติ 1 1 1
37 ธาราคีรี  ปกติ 1 1 1
38 บ้านป่าม่วง  ปกติ 1 1 1
39 บ้านน้ำเดื่อ  ปกติ 1 1 1
40 บ้านห้วยแหน  ปกติ 1 1 1
41 ผาทอง  ปกติ 1 1 1
42 บ้านบุ่งคล้า  ปกติ 1 1 1
43 บ้านใหม่วังตะเคียน  ปกติ 1 1 1
44 บ้านคลองห้วยนา  ปกติ 1 1 1
45 บ้านโตกใต้  1 1 1
46 บ้านซับเจริญ  ปกติ 1 1 1
47 บ้านป่าบง  ปกติ 1 1 1
48 บ้านคลองบง  ปกติ 1 1 1
49 บ้านหนองแหวน  ปกติ 1 1 1
50 บ้านเขาขาด  ปกติ 1 1 1
51 บ้านห้วยไคร้  ปกติ 1 1 1
52 บ้านหัวนา  ปกติ 1 1 1
53 บ้านดงหลง  ปกติ 1 1 1
54 บ้านชัยมงคล  ปกติ 1 1 1
55 บ้านศาลาลาย  ปกติ 1 1 1
56 บ้านตะกุดเป้า  ปกติ 1 1 1
57 บ้านโพธิ์งาม  ปกติ 1 1 1
58 บ้านหนองตาด  ปกติ 1 1 1
59 บ้านซับขลุง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านยางหัวลม  ปกติ 1 1 1
61 บ้านบุฉนวน  ปกติ 1 1 1
62 บ้านโคกสำราญ  ปกติ 1 1 1
63 บ้านดงลาน  ปกติ 1 1 1
64 สายสมร  ปกติ 1 1 1
65 บ้านท่ากกตาล  ปกติ 1 1 1
66 บ้านซับข่อย  ปกติ 1 1 1
67 บ้านน้ำเลา  ปกติ 1 1 1
68 บ้านถ้ำน้ำบัง  ปกติ 1 1 1
69 บ้านทางข้าม  ปกติ 1 1 1
70 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137  ปกติ 1 1 1
71 บ้านคลองน้ำคัน  ปกติ 1 1 1
72 บ้านเชิงชาย  โอนไปสังกัดอื่น 1 1 1
73 บ้านดงลึก  ปกติ 1 1 1
74 บ้านหลุง  ปกติ 1 1 1
75 บ้านห้วยใหญ่  ปกติ 1 1 1
76 บ้านห้วยนาค  ปกติ 1 1 1
77 บ้านห้วยตูม  ปกติ 1 1 1
78 บ้านวังขอน  ปกติ 1 1 1
79 บ้านพลำ  ปกติ 1 1 1
80 บ้านเขาสัก  ปกติ 1 1 1
81 บ้านคลองขุด  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
82 บ้านไร่  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
83 บ้านหนองแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
84 บ้านดงแขวน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
85 บ้านคลองสาร  ปกติ 1 1 1
86 บ้านลาดน้อย  ปกติ 1 1 1
87 บ้านไทรงาม  โอนไปสังกัดอื่น 1 1 1
88 บ้านโป่งตาเบ้า  ปกติ 1 1 1
89 บ้านวังทอง  ปกติ 1 1 1
90 บ้านวังปลาช่อน  ปกติ 1 1 1
91 บ้านป่าเลา  ปกติ 1 1 1
92 บ้านคลองสำโรง  ปกติ 1 1 1
93 บ้านตะกุดจั่น  ปกติ 1 1 1
94 บ้านบง  ปกติ 1 1 1
95 บ้านกล้วย  ปกติ 1 1 1
96 บ้านด่านช้าง  ปกติ 1 1 1
รวม