การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ภูเก็ต

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านแหลมทราย ปกติ                            
2 เกาะนาคา ปกติ                            
3 บ้านสาคู ปกติ                            
4 บ้านในทอน เรียนร่วม                            
5 บ้านกะหลิม ปกติ                            
6 บ้านโคกวัดใหม่ ปกติ                            
7 เกาะมะพร้าว ปกติ                            
8 บ้านลิพอน ปกติ                            
9 เกาะโหลน ปกติ                            
รวม