การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) ปกติ                            
2 ชุมชนบ้านโค้งไผ่                            
3 บ้านโคกเลาะ ปกติ                            
4 บ้านหนองบอน                            
5 บ้านปางมะนาว                            
6 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง ปกติ                            
7 บ้านหนองช้างงาม ปกติ                            
8 ประชารักษ์ศึกษา ปกติ                            
9 บ้านหนองผักหนาม ปกติ                            
10 บ้านหนองจอก ปกติ                            
11 อนุบาลคลองขลุง สาขาบ้านโนนมะกอก เรียนร่วม                            
12 บ้านหนองโมก ปกติ                            
13 บ้านไผ่งาม ปกติ                            
14 ทุ่งน้อยพัฒนา ปกติ                            
15 บ้านคลองยาง                            
16 บ้านโป่งแต้ ปกติ                            
17 บ้านห้วยน้อย                            
18 บ้านโพธิ์ทอง                            
19 หนองปรือประชาสรรค์ ปกติ                            
20 บ้านวังน้ำซึม ปกติ                            
21 บ้านดงเจริญ ปกติ                            
22 บ้านทุ่งหันตรา ปกติ                            
23 บ้านป่าเหียง ปกติ                            
24 บ้านหนองหิน ปกติ                            
25 บ้านคลองสะพานช้าง ปกติ                            
26 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ ปกติ                            
27 บ้านบ่อทอง ปกติ                            
28 บ้านท่าช้าง ปกติ                            
29 บ้านคลองสมบูรณ์ ปกติ                            
30 บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย ปกติ                            
31 บ้านวังหามแห ปกติ                            
32 บ้านศรีเกษตรพัฒนา ปกติ                            
33 บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย ปกติ                            
34 วัดน้อยวรลักษณ์ ปกติ                            
35 บ้านเขาน้ำอุ่น ปกติ                            
36 บ้านเปาะสวอง ปกติ                            
37 บ้านดงเย็น ปกติ                            
38 วัดพิกุลทอง ปกติ                            
39 บ้านช้างคับ ปกติ                            
40 บ้านเกาะตาล ปกติ                            
41 บ้านหาดชะอม ปกติ                            
42 บ้านโนนพลวง ปกติ                            
43 บ้านไผ่ยาวสามัคคี ปกติ                            
44 บ้านดอนขวาง เรียนร่วม                            
45 บ้านศรีไพศาล ปกติ                            
46 บ้านมาบคล้า ปกติ                            
47 วัดแสงอุทัย ปกติ                            
48 บ้านหนองทองหล่อ ปกติ                            
49 อ่างทองราษฎร์วิทยา ปกติ                            
50 บ้านกระโดนเตี้ย ปกติ                            
51 บ้านท่ามะเขือ ปกติ                            
52 บ้านเขาพริกไทย ปกติ                            
53 บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน ปกติ                            
54 บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) ปกติ                            
55 บ้านโนนปอแดง(รัฐพินิจประชาสรรค์) เรียนร่วม                            
56 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี ปกติ                            
57 วัดสว่างอารมณ์ ปกติ                            
58 บ้านโนนตารอด ปกติ                            
59 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง ปกติ                            
60 คีรีวงศ์วัฒนา ปกติ                            
61 บ้านบ่อกระบาก เรียนร่วม                            
62 บ้านทะเลพัฒนา ปกติ                            
63 บ้านวังตะล่อม ปกติ                            
64 บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี ปกติ                            
65 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ ปกติ                            
66 บ้านบึงลาด ปกติ                            
67 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ปกติ                            
68 บ้านหนองหล่ม เรียนร่วม                            
69 ประชาราษฎร์สามัคคี ปกติ                            
70 บ้านวังล้อมรำลึก ปกติ                            
71 บ้านหนองกระทุ่ม ปกติ                            
72 บ้านร้อยไร่ ปกติ                            
73 บ้านวังพลับ ปกติ                            
74 บ้านคลองใหญ่ใต้ ปกติ                            
75 บ้านตากฟ้าพัฒนา ปกติ                            
76 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม ปกติ                            
77 บ้านสระตาพรม ปกติ                            
78 บ้านศรีอุดมธัญญะ ปกติ                            
79 บ้านหนองชุมแสง ปกติ                            
80 บ้านศรีทองสามัคคี ปกติ                            
81 บ้านระหานประชาศึกษา ปกติ                            
82 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร ปกติ                            
83 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 ปกติ                            
84 บ้านหนองปรือ ปกติ                            
85 วชิรสารศึกษา ปกติ                            
86 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา ปกติ                            
87 บ้านจิตตมาสพัฒนา ปกติ                            
88 บ้านกระบวยทอง ปกติ                            
89 บ้านสามขา ปกติ                            
90 บ้านรังแถว ปกติ                            
91 บ้านคลองปลาสร้อย ปกติ                            
92 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ปกติ                            
93 บ้านท่าข้ามสามัคคี ปกติ                            
94 บ้านหนองไผ่ ปกติ                            
95 บ้านวังโป่งพัฒนา ปกติ                            
96 บ้านวังเจ้า ปกติ                            
97 บ้านปางลับแล ปกติ                            
98 บ้านคลองขุด ปกติ                            
99 บ้านสามแยก ปกติ                            
100 บ้านหัวรัง ปกติ                            
101 บ้านหนองปล้อง ปกติ                            
102 บ้านนิคม ปกติ                            
103 บ้านนาเหนือ ปกติ                            
104 บ้านแม่ลาด ปกติ                            
105 บ้านคลองแขยง ปกติ                            
106 บ้านช่องลม ปกติ                            
107 บ้านวังน้ำ ปกติ                            
108 บ้านทุ่งซ่าน ปกติ                            
109 บ้านไร่ใหม่ ปกติ                            
110 บ้านคอปล้อง ปกติ                            
111 พิบูลวิทยาคาร ปกติ                            
รวม