การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านดอนหันวิทยาสาร                            
2 บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) ปกติ                            
3 บ้านห้วยเตยพัฒนา                            
4 บ้านดงพอง                            
5 สระแก้วราษฎร์บำรุง ปกติ                            
6 แก่นเท่าพัฒนศึกษา                            
7 หินกองวิทยา                            
8 บ้านวังโพน                            
9 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง                            
10 บ้านโคกล่าม ปกติ                            
11 บ้านโกทา ปกติ                            
12 บ้านแก่นประดู่ ปกติ                            
13 บ้านคำบอน ปกติ                            
14 ดอนหันประชารัฐศึกษา ปกติ                            
15 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ ปกติ                            
16 พงษ์ภิญโญ 2 ปกติ                            
17 บ้านบึงแก ปกติ                            
18 บ้านเหล่านางาม ปกติ                            
19 บ้านโนนเรือง ปกติ                            
20 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย ปกติ                            
21 อานันทนวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว                            
22 บ้านป่าสังข์หนองฮี ปกติ                            
23 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ปกติ                            
24 บ้านเลิง ปกติ                            
25 บ้านนาล้อม ปกติ                            
26 บ้านป่าส่าน ปกติ                            
27 บ้านโคกสูงวิทยาคม ปกติ                            
28 บ้านบ่อแก ปกติ                            
29 บ้านนาเพียง ปกติ                            
30 บ้านป่าเหลื่อม เรียนร่วม                            
31 บ้านหนองค้ากลางฮุง ปกติ                            
32 บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
33 เขื่อนกระพี้ศึกษา ปกติ                            
34 บ้านกระเดื่อง ปกติ                            
35 บ้านเต่านอ ปกติ                            
36 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง ปกติ                            
37 บ้านหนองเบ็ญ ปกติ                            
38 บ้านศิลา ปกติ                            
39 บ้านบึงฉิม ปกติ                            
40 พงษ์ภิญโญ 1 ยุบโรงเรียนแล้ว                            
41 บ้านท่าพระเนาว์ ปกติ                            
42 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ปกติ                            
43 บ้านหินขาว ปกติ                            
44 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ ปกติ                            
45 บ้านดงเก่า เรียนร่วม                            
46 บ้านโจดใหญ่ เรียนร่วม                            
47 บ้านดอนหญ้านาง ปกติ                            
48 บ้านโสกม่วงดอนดู่                            
49 บ้านดอนยาง ปกติ                            
50 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ปกติ                            
51 บ้านหนองขามประชาบำรุง ปกติ                            
52 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ปกติ                            
53 บ้านไก่นา เรียนร่วม                            
54 บ้านหนองบัวดีหมี ปกติ                            
55 บ้านม่วงโป้ ปกติ                            
56 บ้านหนองบัวน้อย ปกติ                            
57 ไตรมิตรวิทยาคาร ปกติ                            
58 บ้านโนนเขวา ปกติ                            
59 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง ปกติ                            
60 บ้านสว่างมรรคา เรียนร่วม                            
61 บ้านหนองหัววัว ปกติ                            
62 บ้านหนองคู ปกติ                            
63 บ้านเหล่าเกวียนหัก ปกติ                            
64 บ้านโนนกู่ ปกติ                            
65 บ้านห้วยชัน เรียนร่วม                            
66 บ้านบะยาว ปกติ                            
67 บ้านเลิงเปือย ปกติ                            
68 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ ปกติ                            
69 บ้านลาดนาเพียง ปกติ                            
70 หนองไผ่มอดินแดง ปกติ                            
71 บ้านโคกท่า ปกติ                            
72 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ปกติ                            
73 บ้านกุดนางทุย ปกติ                            
74 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ ปกติ                            
75 โนนฆ้องวิทยาคาร ปกติ                            
76 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ปกติ                            
77 บ้านค้อ ปกติ                            
78 บ้านตอกแป้น ปกติ                            
79 บ้านหนองกุงน้อย ปกติ                            
80 บ้านโนนแต้ ปกติ                            
81 บ้านหนองปอ ปกติ                            
82 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต ปกติ                            
83 พระคือหนองโพธิ์วิทยา ปกติ                            
84 บ้านแก่นเท่า ปกติ                            
85 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา ปกติ                            
86 บ้านซำจานเนินทอง ปกติ                            
87 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ปกติ                            
88 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง ปกติ                            
89 บ้านทองหลาง ปกติ                            
90 บ้านโคกแปะ ปกติ                            
91 บ้านโคกสีโคกเปี้ย ปกติ                            
92 บ้านชาด ปกติ                            
93 บ้านโนนค้อ ปกติ                            
94 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) ปกติ                            
95 บ้านกอก ปกติ                            
96 บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
97 บ้านโจดศรีวิชัย ปกติ                            
98 บ้านดงกลาง ปกติ                            
99 บ้านป่าหวาย ปกติ                            
100 พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
101 สว่างศิริพัฒนา ยุบโรงเรียนแล้ว                            
102 บ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
รวม