การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านกำพี้ ปกติ                            
2 บ้านห้วยหวาย ปกติ                            
3 บ้านขอนแก่นหนองบอน                            
4 บ้านห้วยโตก ปกติ                            
5 บ้านกกชุมแสง ปกติ                            
6 บ้านแหล่งควาย ปกติ                            
7 บ้านเพียซำพุวิทยา ปกติ                            
8 บ้านวังโป่งท่าวังแคน                            
9 บ้านน้ำคิว ปกติ                            
10 บ้านนาป่าหนาด                            
11 บ้านตาดซ้อ                            
12 บ้านโนนสว่าง                            
13 บ้านผาพอด                            
14 บ้านโพน ปกติ                            
15 บ้านคกงิ้ว ปกติ                            
16 บ้านกลาง ปกติ                            
17 บ้านห้วยนา                            
18 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปกติ                            
19 บ้านหาดเบี้ย                            
20 บ้านคกไผ่                            
21 บ้านปากปัด                            
22 บ้านหาดคัมภีร์                            
23 บ้านคกเว้า                            
24 บ้านร่องไผ่ ปกติ                            
25 บ้านบวกอ่าง                            
26 บ้านแก่งม่วง เรียนร่วม                            
27 บ้านวังเป่ง เรียนร่วม                            
28 บ้านน้ำพาน เรียนร่วม                            
29 บ้านหนองปกติ ปกติ                            
30 บ้านห้วยคัง เรียนร่วม                            
31 บ้านหนองผือ ปกติ                            
32 บ้านห้วยเดื่อ                            
33 บ้านนาโม้ ปกติ                            
34 บ้านน้ำมี                            
35 บ้านหนองบง                            
36 บ้านห้วยไค้                            
37 บ้านท่าดีหมี ปกติ                            
38 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา                            
39 บ้านเสี้ยว                            
40 บ้านห้วยกระทิง                            
41 บ้านห้วยพอด                            
42 บ้านสวนกล้วย                            
43 บ้านท่าบม ปกติ                            
44 บ้านปากยาง                            
45 บ้านทรัพย์มงคล                            
46 บ้านห้วยลวงไซ ปกติ                            
47 บ้านป่าข้าวหลาม ปกติ                            
48 บ้านภูสวรรค์ ปกติ                            
49 บ้านท่าเปิบ เรียนร่วม                            
50 บ้านโพนป่าแดง ปกติ                            
51 บ้านท่ามะนาว ปกติ                            
52 บ้านแสนสำราญ เรียนร่วม                            
53 มโนบุเรศรบำรุงการ เรียนร่วม                            
54 บ้านกอไร่ใหญ่ ปกติ                            
55 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปกติ                            
56 บ้านห้วยม่วง ปกติ                            
57 บ้านนาม่วง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
58 บ้านท่าบุ่ง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
59 บ้านไผ่โทน ปกติ                            
60 บ้านส้าน เรียนร่วม                            
61 บ้านน้ำสวยภักดี ปกติ                            
62 บ้านนาบอน เรียนร่วม                            
63 บ้านท่าข้าม เรียนร่วม                            
64 บ้านหัวฝาย ปกติ                            
65 บ้านวังยาว ปกติ                            
66 บ้านสาระแพ เรียนร่วม                            
67 บ้านโป่งป่าติ้ว เรียนร่วม                            
68 บ้านตูบโกบ ปกติ                            
69 บ้านวังขาม ปกติ                            
70 บ้านน้ำกระโทม ปกติ                            
71 บ้านหนองนาทราย ปกติ                            
72 บ้านปากเนียม ปกติ                            
73 บ้านอุมุง ปกติ                            
74 บ้านหนองดอกบัว ปกติ                            
75 บ้านเมี่ยง ปกติ                            
76 บ้านวังแคน เรียนร่วม                            
77 บ้านชมน้อย ปกติ                            
78 บ้านนาเบน ปกติ                            
79 บ้านขอนแก่น ปกติ                            
80 บ้านชลประทาน ยุบโรงเรียนแล้ว                            
81 บ้านหาดพระ เรียนร่วม                            
82 บ้านหัวแก่ง เรียนร่วม                            
83 บ้านลาดค้อ เรียนร่วม                            
84 บ้านห้วยผักกูด ปกติ                            
85 บ้านโพนทอง ปกติ                            
86 บ้านโพน ปกติ                            
87 บ้านไร่ทาม ปกติ                            
88 บ้านแก่งมี้ เรียนร่วม                            
89 บ้านปากหมาก ปกติ                            
90 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 เรียนร่วม                            
91 บ้านหินตั้ง ปกติ                            
92 บ้านหาดทรายขาวผามุม ปกติ                            
93 บ้านคกมาด ปกติ                            
94 บ้านห้วยด้าย ปกติ                            
95 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ ปกติ                            
96 บ้านแก้วเมธี ปกติ                            
97 บ้านโป่ง ปกติ                            
98 บ้านนากระเซ็ง ปกติ                            
99 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร ปกติ                            
100 บ้านห้วยสีเสียด เรียนร่วม                            
101 บ้านเลิง ปกติ                            
102 บ้านติดต่อ เรียนร่วม                            
103 บ้านน้อย ยุบโรงเรียนแล้ว                            
104 บ้านห้วยเหล็ก ปกติ                            
105 บ้านนาแขม ปกติ                            
106 บ้านหนองผำ ปกติ                            
107 บ้านห้วยหินขาว ปกติ                            
108 บ้านนาน้ำมัน ยุบโรงเรียนแล้ว                            
109 บ้านโพนสว่างวังเย็น ปกติ                            
110 บ้านคกเลา ปกติ                            
111 บ้านผากลางดง ปกติ                            
112 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
113 บ้านนาจาน ปกติ                            
114 บ้านใหม่ตาแสง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
รวม