การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า ปกติ                            
2 บ้านเป้าประชาบำรุง ปกติ                            
3 บ้านโนนสว่าง ปกติ                            
4 บ้านนาเสียวโคกสว่าง ปกติ                            
5 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ ปกติ                            
6 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์                            
7 บ้านโนนตุ่นศึกษา                            
8 บ้านไส้ไก่                            
9 บ้านแจ้ง ปกติ                            
10 บ้านโนนสำนัก ปกติ                            
11 บ้านหูลิงโนนศิลา ปกติ                            
12 บ้านหนองผักตบ                            
13 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง                            
14 หนองหญ้าปล้องวิทยา ปกติ                            
15 บ้านโนนคุต ปกติ                            
16 มาบตากล้าร่มเย็น                            
17 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น                            
18 บ้านสวนหม่อน                            
19 บ้านมูลตุ่น                            
20 บ้านวังแคน                            
21 บ้านโกน้อย เรียนร่วม                            
22 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เรียนร่วม                            
23 บ้านหินฮาวลำวังชู                            
24 บ้านห้วยโป่ง                            
25 บ้านหัวนากลาง                            
26 บ้านนาตับเต่า                            
27 อุดมคงคาคีรีเขต                            
28 เก่านาโนมีวิทยา                            
29 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง ปกติ                            
30 บ้านโนนงาม                            
31 บ้านแก้งค้อ ปกติ                            
32 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) ปกติ                            
33 บ้านนาฮี ปกติ                            
34 โนนสวางวิทยาสรรค์ ปกติ                            
35 บ้านโคกสูงพิทยาคาร ปกติ                            
36 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ปกติ                            
37 บ้านห้วยอึ่ง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
38 ร่มเย็นประชาสรรค์ ปกติ                            
39 บ้านเหล่าเหนือ ปกติ                            
40 บ้านโพธิ์ไชย ปกติ                            
41 บ้านบัว ปกติ                            
42 สระแก้วโคกกลาง ปกติ                            
43 บ้านนาข่า ปกติ                            
44 บ้านคำปากดาว ปกติ                            
45 บ้านหนองเจ้าเมือง ปกติ                            
46 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ ปกติ                            
47 บ้านคำน้อย ปกติ                            
48 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ปกติ                            
49 บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่า ปกติ                            
50 เหล่าใหญ่วิทยา ปกติ                            
51 บ้านสว่าง ปกติ                            
52 บ้านแคนเหนือ ปกติ                            
53 จตุรมิตรบ้านไผ่ ปกติ                            
54 บ้านแท่น ปกติ                            
55 บ้านหันแฮด เรียนร่วม                            
56 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ปกติ                            
57 บ้านหนองไห ปกติ                            
58 บ้านกุดเพียขอมเหนือ เรียนร่วม                            
59 บ้านแจ้งทัพม้า ปกติ                            
60 บ้านขามเรียน ปกติ                            
61 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก ปกติ                            
62 บ้านเสาเล้าหินแตก ปกติ                            
63 บัวเหลือง ปกติ                            
64 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) เรียนร่วม                            
65 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ปกติ                            
66 บ้านห้วยไร่ ปกติ                            
67 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ปกติ                            
68 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ปกติ                            
69 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ปกติ                            
70 บ้านหัวนา ปกติ                            
71 บ้านผักหวานโนนสวาง ปกติ                            
72 บ้านห้วยฮวก ปกติ                            
73 บ้านสร้างเอี่ยน ปกติ                            
74 บ้านหนองดู่ดอนเปือย ปกติ                            
75 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย เรียนร่วม                            
76 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง ปกติ                            
77 บ้านส้มป่อย ปกติ                            
78 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว ปกติ                            
79 บ้านโนนแดงน้อย ปกติ                            
80 บ้านหนองลุมพุก ปกติ                            
81 บ้านชีกกค้อ ปกติ                            
82 บ้านหนองบัวเย็น ปกติ                            
83 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ปกติ                            
84 บ้านหนองทุ่มวิทยา ปกติ                            
85 บ้านเขวา ปกติ                            
86 โนนคูณอัมพวัน                            
87 บ้านซับบอนซับเจริญ ปกติ                            
88 บ้านวังแสง ปกติ                            
89 บ้านเก่าน้อย ปกติ                            
90 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน ปกติ                            
91 บ้านดอนปอแดง ปกติ                            
92 บ้านหนองน้ำใส ปกติ                            
93 บ้านหนองหญ้ารังกา ปกติ                            
94 บ้านนาแพงสงแดง ปกติ                            
95 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ปกติ                            
96 บ้านโนนทองวิทยาคม ปกติ                            
97 บ้านหนองขามวิทยา ปกติ                            
98 บ้านป่าดู่ ปกติ                            
99 บ้านหนองหญ้าปล้อง ปกติ                            
100 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ ปกติ                            
101 บ้านหินตั้ง ปกติ                            
102 บ้านวังเวินกุดหล่ม ปกติ                            
103 บ้านหนองผือกอบง ปกติ                            
104 บ้านขุมดิน ปกติ                            
105 กุดขอนแก่นท่าเกษม ปกติ                            
106 บ้านหนองเต่า ปกติ                            
107 บ้านเล็บเงือก ปกติ                            
108 บ้านโนนทัน ปกติ                            
109 บ้านดงหนองเกี่ยว ปกติ                            
110 ชุมชนบ้านแฮด ปกติ                            
111 บ้านคำแคน ปกติ                            
112 หัวห้วยหัวฝาย ปกติ                            
113 โนนเขวาประชารักษ์ ปกติ                            
114 บ้านท่าสวรรค์ ปกติ                            
115 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ                            
116 ไตรมิตรศึกษา ปกติ                            
117 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ ปกติ                            
118 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง ปกติ                            
119 บ้านโนนเค็ง ปกติ                            
120 บ้านโนนสาวเอ้ เรียนร่วม                            
121 บ้านโซ่งเหล่านาดี ปกติ                            
122 บ้านซับแดง ปกติ                            
123 บ้านหนองนางขวัญ ปกติ                            
124 บ้านหนองไฮหนองแวง ปกติ                            
125 บ้านป่าม่วง ปกติ                            
126 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน ปกติ                            
127 บ้านหนองมะเขือ ปกติ                            
128 บ้านหนองหัวช้าง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
129 บ้านหนองขามบ่อหิน ปกติ                            
130 บ้านทางพาดหนองแวงโอง ปกติ                            
131 บ้านหนองรูแข้ ปกติ                            
132 โพนเพ็กพัฒนวิทยา ปกติ                            
133 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ปกติ                            
134 หนองแซงวิทยาคม ปกติ                            
135 ขามป้อมประชานุกูล ปกติ                            
136 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น ปกติ                            
137 บ้านขามป้อมดอนยูง ปกติ                            
138 บ้านคำโซ่ ปกติ                            
139 บ้านห้วยแล้ง ปกติ                            
140 บ้านหนองหัวช้าง ปกติ                            
141 ห้วยยางมัญจาคีรี ยุบโรงเรียนแล้ว                            
142 บ้านทุ่มห้วย ปกติ                            
143 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด ปกติ                            
รวม