การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านโนนดู่ ปกติ                            
2 บ้านขนวนนคร ปกติ                            
3 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร ปกติ                            
4 บ้านโนนหนองแวง                            
5 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ ปกติ                            
6 โพธิ์ตากวิทยา ปกติ                            
7 บ้านนาหว้า ปกติ                            
8 บ้านดอนหันสระบัว ปกติ                            
9 บ้านโนนทองหลาง                            
10 บ้านไชยสอ                            
11 บ้านหนองใส                            
12 บ้านหนองหว้าโพนศิลา                            
13 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา                            
14 บ้านอาจสามารถ ปกติ                            
15 บ้านโนนอุดม ปกติ                            
16 บ้านนาคำน้อย                            
17 บ้านโป่งแห้ง                            
18 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ปกติ                            
19 บ้านยอดห้วย                            
20 หนองหว้าวิทยา                            
21 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ ปกติ                            
22 บ้านห้วยทรายขาว                            
23 บ้านโคกม่วง ปกติ                            
24 บ้านไคร่นุ่น ปกติ                            
25 บ้านโนนสำราญ ปกติ                            
26 บ้านแดง ปกติ                            
27 บ้านโคกสง่า ปกติ                            
28 บ้านหนองบัว ปกติ                            
29 บ้านถ้ำแข้ ปกติ                            
30 บ้านหว้าทอง ปกติ                            
31 บ้านนาน้ำซำ                            
32 บ้านหนองหอย                            
33 บ้านโนนลาน                            
34 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา                            
35 บ้านสวนสวรรค์                            
36 บ้านหนองขาม                            
37 บ้านหนองหว้าประชารัฐ                            
38 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา ปกติ                            
39 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์                            
40 บ้านหนองแสงสามัคคี                            
41 บ้านหนองสังข์ ปกติ                            
42 หนองไฮประชารัฐ                            
43 วังหินลาดวังเจริญ ปกติ                            
44 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ เรียนร่วม                            
45 บ้านห้วยชัน ปกติ                            
46 บ้านสงเปือย ปกติ                            
47 บ้านสว่างโนนสูง ปกติ                            
48 บ้านหนองโนประชาสรรค์ ปกติ                            
49 บ้านโนนงาม ปกติ                            
50 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี ปกติ                            
51 บ้านปากห้วยฝาง ปกติ                            
52 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ ปกติ                            
53 ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน0ท่าเดื่อ ปกติ                            
54 บ้านขามป้อม ปกติ                            
55 บ้านหนองโพงโพด ปกติ                            
56 บ้านซำภูทอง ปกติ                            
57 บ้านโคกนาฝาย ปกติ                            
58 บ้านสุขสมบูรณ์ ปกติ                            
59 บ้านหนองเขื่อนช้าง ปกติ                            
60 บ้านหนองหนามแท่ง เรียนร่วม                            
61 บ้านหนองพลวง ปกติ                            
62 บ้านโป่งเอียด ปกติ                            
63 บ้านห้วยบง ปกติ                            
64 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ ปกติ                            
65 บ้านนางิ้ว ปกติ                            
66 บ้านร่องแซง ปกติ                            
67 บ้านโนนชาติ เรียนร่วม                            
68 บ้านหนองพู่วังหินซา ปกติ                            
69 บ้านสารจอดร่องกลอง ปกติ                            
70 บ้านหาด ปกติ                            
71 หนองกุงประชารัฐบำรุง ปกติ                            
72 บ้านสะอาด ปกติ                            
73 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล ปกติ                            
74 บ้านกุดกว้าง ปกติ                            
75 บ้านโนนแหลมทอง เรียนร่วม                            
76 เหมือดแอ่หนองบัว ปกติ                            
77 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ ปกติ                            
78 โคกสูงสำราญ ปกติ                            
79 บ้านพงษ์ ปกติ                            
80 บ้านโนนทองหลางประชาสรรค์ ปกติ                            
81 บ้านศาลาดิน ปกติ                            
82 บ้านหนองศาลา ปกติ                            
83 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ ปกติ                            
84 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ปกติ                            
85 บ้านสระพังข่า ปกติ                            
86 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ปกติ                            
87 บ้านกุดแคน ปกติ                            
88 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ ปกติ                            
89 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง ปกติ                            
90 ท่ากุญชร ปกติ                            
91 บ้านโคกไร่ ปกติ                            
92 บ้านนาเพียง ปกติ                            
93 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ปกติ                            
94 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม เรียนร่วม                            
95 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง ปกติ                            
96 บ้านสะแกเครือ ปกติ                            
97 บ้านเขาวง ปกติ                            
98 หนองกระบือวิทยาคม ปกติ                            
99 บ้านหัวฝาย ปกติ                            
100 บ้านวังสวาบ ปกติ                            
101 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ปกติ                            
102 บ้านนาเปือย ปกติ                            
103 บ้านฝางน้อย ปกติ                            
104 บ้านหนองสระ ปกติ                            
105 บ้านสองคอน ปกติ                            
106 บ้านร่องสมอ ปกติ                            
107 บ้านหนองกุงมนศึกษา ปกติ                            
108 บ้านดอนหันโนนหินแห่ ปกติ                            
109 บ้านเรือ ปกติ                            
110 บ้านหนองไฮ ปกติ                            
111 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ปกติ                            
112 บ้านโพนเพ็กพิทยา ปกติ                            
113 บ้านค้อ ปกติ                            
114 บ้านหนองกุงคชสาร เรียนร่วม                            
115 บ้านนาหว้า ปกติ                            
116 บ้านท่าช้าง ปกติ                            
117 บ้านทุ่งชมพู ปกติ                            
118 บ้านนาสีนวน ปกติ                            
119 บ้านป่าเสี้ยว ปกติ                            
120 บ้านคำใหญ่ ปกติ                            
121 บ้านเลิงแสง เรียนร่วม                            
122 บ้านโนนกระเดา ปกติ                            
123 บ้านหนองปลาซิว ปกติ                            
124 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ปกติ                            
125 บ้านบริบูรณ์ ปกติ                            
126 บ้านห้วยม่วง ปกติ                            
127 บ้านพระบาท ปกติ                            
128 บ้านหัน ปกติ                            
129 บ้านหัวบึงสว่าง ปกติ                            
130 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ปกติ                            
131 บ้านโนนบุรุษ ปกติ                            
132 บ้านสันติสุข ปกติ                            
133 บ้านนาอุดม ปกติ                            
134 บ้านโคกกลางหนองแปน ปกติ                            
135 บ้านโคกกลางวิทยา ปกติ                            
136 บ้านผาน้ำเที่ยง ปกติ                            
137 บ้านห้วยอรุณหินลาด ปกติ                            
138 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ปกติ                            
139 แสงบัวทอง ปกติ                            
140 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ปกติ                            
141 บ้านโนนโพธิ์ ปกติ                            
142 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ปกติ                            
143 บ้านป่าน ปกติ                            
144 บ้านภูมูลเบ้า ปกติ                            
145 บ้านหัวภู ปกติ                            
146 หนองโพนนาหม่อ ปกติ                            
147 บ้านสว่างดอนช้าง ปกติ                            
148 บ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา ปกติ                            
149 บ้านกุดน้ำใส ปกติ                            
150 บ้านห้วยทรายทอง ปกติ                            
151 บ้านหนองโก ปกติ                            
152 บ้านโสกจานนาดี ปกติ                            
153 บ้านวังขอนแดง ปกติ                            
รวม