การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์) ปกติ                            
2 วัดเนินยาง                            
3 วัดพลับ ปกติ                            
4 บ้านสะพานเลือก ปกติ                            
5 วัดหนองสีงา ปกติ                            
6 วัดคลองขุด ปกติ                            
7 บ้านชำโสม ปกติ                            
8 บ้านแก่งน้อย ปกติ                            
9 วัดโป่งแรด ปกติ                            
10 วัดเสม็ดงาม ปกติ                            
11 วัดตะกาดเง้า ปกติ                            
12 วัดเขาน้อย ปกติ                            
13 บ้านยางระหง ปกติ                            
14 วัดโขดหอย ปกติ                            
15 บ้านไร่เก่า ยุบโรงเรียนแล้ว                            
16 บ้านวังปลา ปกติ                            
17 วัดนาซา ปกติ                            
18 วัดสนามไชย ยุบโรงเรียนแล้ว                            
19 บ้านหนองหงส์ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
20 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ ปกติ                            
21 วัดสิงห์ ปกติ                            
22 วัดโยธานิมิต ยุบโรงเรียนแล้ว                            
23 วัดคมบาง ปกติ                            
24 บ้านสังข์ทอง ปกติ                            
25 วัดทุ่งเบญจา ปกติ                            
26 วัดเนินโพธิ์ ปกติ                            
27 บ้านเตาหม้อ ปกติ                            
28 วัดนายายอาม ปกติ                            
29 วัดท่าแคลง ปกติ                            
30 บ้านมาบโอน ปกติ                            
31 บ้านคลองกะพง ปกติ                            
32 วัดวังเวียน ปกติ                            
33 ไทยรัฐวิทยา 14 ปกติ                            
34 บ้านประแกต ปกติ                            
35 บ้านศรัทธาตะพง ปกติ                            
36 วัดหมูดุด ปกติ                            
37 บ้านหนองบัวทอง ปกติ                            
38 วัดท่าศาลา ปกติ                            
39 วัดแขมหนู ปกติ                            
40 บ้านท่าแฉลบ ปกติ                            
41 วัดโขมง ปกติ                            
42 บ้านท่าปก ยุบโรงเรียนแล้ว                            
43 วัดวังหิน ปกติ                            
44 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี ปกติ                            
45 บ้านเจ้าหลาว ปกติ                            
46 บ้านเขามะปริง ปกติ                            
รวม