การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 วัดเกาะจันทาราม ปกติ                            
2 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง                            
3 วัดพนมพนาวาส                            
4 วัดลาดบัว ปกติ                            
5 วัดผาณิตาราม                            
6 วัดคลองต้นหมัน ปกติ                            
7 วัดกระทุ่ม ปกติ                            
8 วัดอินทาราม                            
9 วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)                            
10 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม                            
11 สกัด 40 ปกติ                            
12 บ้านแขวงกลั่น ปกติ                            
13 วัดดอนทราย ปกติ                            
14 วัดบางผึ้ง ปกติ                            
15 วัดหลวงแพ่ง ปกติ                            
16 จันทร์เจริญ ปกติ                            
17 วัดลาดยาว ปกติ                            
18 วัดอรัญญิการาม ปกติ                            
19 วัดใหม่ประเวศ ปกติ                            
20 บ้านบึงพระอาจารย์ ปกติ                            
21 วัดสมานรัตนาราม ปกติ                            
22 วัดตะพังคลี ปกติ                            
23 บ้านคลองเจ้า ปกติ                            
24 วัดบึงตาหอม ปกติ                            
25 พระพิมลเสนี ปกติ                            
26 บึงเทพยา ปกติ                            
27 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 ปกติ                            
28 วัดแพรกนกเอี้ยง ปกติ                            
29 วัดกลางราษฎร์บำรุง ปกติ                            
30 วัดประศาสน์โสภณ ปกติ                            
31 วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ ปกติ                            
32 วัดคลองบ้านโพธิ์ ปกติ                            
33 วัดเทพนิมิตร ปกติ                            
34 วัดหนองกระสังสามัคคี ปกติ                            
35 บ้านคลอง 21 ปกติ                            
36 สุเหร่าหลวงแพ่ง ปกติ                            
37 ตลาดเปร็ง ปกติ                            
38 วัดสามกอ ปกติ                            
39 บ้านเกาะดอน ปกติ                            
40 คลองพานทอง ปกติ                            
41 บ้านบางข้าว ปกติ                            
42 คลองขวาง ปกติ                            
43 สุเหร่าสมอเอก ปกติ                            
44 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ปกติ                            
45 วัดบึงทองหลาง ปกติ                            
46 สกัด 80 ปกติ                            
47 วัดโพธาราม ปกติ                            
48 วัดบางไทร ปกติ                            
49 วัดรามัญ ปกติ                            
50 วัดพุทธอุดมวิหาร ปกติ                            
51 สิทธิสุนทรอุทิศ ปกติ                            
รวม