การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านท่ากระดาน ปกติ                            
2 สุตะโชติประชาสรรค์ เรียนร่วม                            
3 วัดสามแยก ปกติ                            
4 วัดเสม็ดใต้ ปกติ                            
5 วัดหัวสวน                            
6 วัดลาดบัวขาว                            
7 วัดคูมอญ ปกติ                            
8 วัดชายเคืองวนาราม                            
9 บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) ปกติ                            
10 บ้านไร่ดอน                            
11 วัดดอนขี้เหล็ก                            
12 บ้านชำขวาง                            
13 วัดแหลมเขาจันทร์                            
14 บ้านหนองเหียง                            
15 บ้านหนองแสง ปกติ                            
16 วัดบ้านซ่อง                            
17 บ้านท่าโพธิ์                            
18 วัดแสนภุมราวาส                            
19 วัดบางคา ปกติ                            
20 วัดไผ่ขวาง ปกติ                            
21 บ้านยางแดง                            
22 บ้านวังคู                            
23 วัดวังกะจะ                            
24 วัดก้อนแก้ว                            
25 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์                            
26 วัดนาน้อย ปกติ                            
27 บ้านหนองสองห้อง                            
28 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ ปกติ                            
29 บ้านเนินไร่                            
30 วัดทางข้ามน้อย ปกติ                            
31 วัดหนองบัว                            
32 บ้านม่วงโพรง ปกติ                            
33 บ้านอ่างทอง ปกติ                            
34 วัดคลองเขื่อน ปกติ                            
35 บ้านเขาสะท้อน                            
36 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ ปกติ                            
37 บ้านห้วยหิน ปกติ                            
38 วัดบางโรง ปกติ                            
39 บ้านอ่างเสือดำ ปกติ                            
40 บ้านนาโพธิ์ ปกติ                            
41 วัดกกสับ ปกติ                            
42 วัดบ้านกล้วย ปกติ                            
43 วัดสุวรรณคีรี ปกติ                            
44 บ้านโปร่งตาสา ปกติ                            
45 บางพะเนียง ปกติ                            
46 วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) ปกติ                            
47 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ ปกติ                            
48 วัดบางตลาด ปกติ                            
49 วัดใหม่บางคล้า ปกติ                            
50 บ้านกระบกเตี้ย ปกติ                            
51 ราษฎรนุกูล ยุบโรงเรียนแล้ว                            
52 วัดสนามช้าง ปกติ                            
53 วัดสะแกงาม ปกติ                            
54 วัดสระสองตอน ปกติ                            
55 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม ยุบโรงเรียนแล้ว                            
56 บ้านหนองกลางดง ปกติ                            
57 บ้านกรอกสะแก ปกติ                            
58 วัดหนองปรือ ปกติ                            
59 วัดหัวไทร ปกติ                            
60 วัดบางกระดาน ปกติ                            
61 วัดสามร่ม ปกติ                            
62 บ้านอ่างตะแบก ปกติ                            
63 วัดเทพพนาราม ปกติ                            
64 บ้านท่าม่วง ปกติ                            
65 หนองปรือประชาสรรค์ ปกติ                            
66 วัดน้ำฉ่า ยุบโรงเรียนแล้ว                            
67 บ้านหนองโสน ยุบโรงเรียนแล้ว                            
68 วัดแหลมไผ่ศรี ปกติ                            
69 วัดสวรรค์นิมิต ยุบโรงเรียนแล้ว                            
70 สว่างศรัทธาธรรมสถาน ปกติ                            
71 บ้านคลองสอง ปกติ                            
72 วัดสาวชะโงก ปกติ                            
73 วัดท่าลาดเหนือ ปกติ                            
74 บ้านห้วยน้ำทรัพย์ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
รวม