การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านหมื่นจิต ปกติ                            
2 บ้านบึงกระโดน                            
3 บ้านท่าจาม ปกติ                            
4 บ้านห้วยมะระ ปกติ                            
5 บ้านห้วยมะไฟ ปกติ                            
6 วัดธรรมนิมิตต์ ปกติ                            
7 บ้านหนองผักหนาม ปกติ                            
8 บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) ปกติ                            
9 บ้านมาบคล้า ปกติ                            
10 บ้านเกาะไม้แหลม ปกติ                            
11 วัดคลองใหญ่ ปกติ                            
12 วัดอรุณรังษี ปกติ                            
13 บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ปกติ                            
14 บ้านเขาแรต ปกติ                            
15 วัดหนองบอนแดง ปกติ                            
รวม