การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านนอก                            
2 บ้านทางตรง ปกติ                            
3 บ้านระเวิง ปกติ                            
4 วัดเวฬุวนาราม ปกติ                            
5 บ้านมาบประชัน ปกติ                            
6 บ้านเนินตอง ปกติ                            
7 เกล็ดแก้ว ปกติ                            
รวม