การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านสำโรงโคก ปกติ                            
2 บ้านสำโรงทุ่ง                            
3 กันกงบ้านลี่สามัคคี ปกติ                            
4 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) ปกติ                            
5 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) ปกติ                            
6 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) ปกติ                            
7 บ้านตาล                            
8 วังกะอาม ปกติ                            
9 บ้านหนองอีหล่อ ปกติ                            
10 บ้านกลอยสามัคคี                            
11 หนองกกสามัคคี                            
12 บ้านตะลอมไผ่                            
13 บ้านหนองจาน                            
14 บ้านหนองกองแก้ว ปกติ                            
15 บ้านโคกสะอาด                            
16 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) ปกติ                            
17 วังโพธิ์สว่างศิลป์                            
18 บ้านบุ่งเวียนวิทยา                            
19 บ้านดงลาน                            
20 บ้านหนองจะบก                            
21 บ้านซับเจริญสุข                            
22 บ้านวังพง ปกติ                            
23 บ้านเขื่อนลั่น                            
24 บ้านหนองนกเขียน ปกติ                            
25 บ้านวังกุง ปกติ                            
26 บ้านโป่งเกต                            
27 บ้านห้วยบง ปกติ                            
28 บ้านห้วยยางดี                            
29 บ้านร่วมมิตร ปกติ                            
30 บ้านเสลาประชารัฐ                            
31 บ้านโคกกระเบื้องไห ปกติ                            
32 บ้านหนองตะครอง ปกติ                            
33 บ้านหนองตอ                            
34 โคกสำราญราษฎร์อำนวย ปกติ                            
35 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์                            
36 บ้านห้วยเกตุ                            
37 บ้านวังมน                            
38 บ้านร้านหญ้า ปกติ                            
39 บ้านโนนฝาย ปกติ                            
40 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) ปกติ                            
41 บ้านหนองไผ่ล้อม                            
42 บ้านใหม่นาดี                            
43 บ้านขามราษฎร์นุกูล                            
44 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านหลังสัน                            
45 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ปกติ                            
46 บ้านปากค่ายช่องแมว ปกติ                            
47 ดอนเปล้าศึกษา ปกติ                            
48 บ้านวังตาเทพ ปกติ                            
49 เขาดินพิทยารักษ์ ปกติ                            
50 บ้านหนองดง ปกติ                            
51 บ้านห้วย ปกติ                            
52 บ้านไทรงาม ปกติ                            
53 บ้านกุดแคนสามัคคี                            
54 บ้านหนองลูกช้าง ปกติ                            
55 บ้านโคกไค ปกติ                            
56 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย ปกติ                            
57 บ้านซับหมี ปกติ                            
58 บ้านหนองโดน ปกติ                            
59 บ้านยางเครือ ปกติ                            
60 ซับถาวรพัฒนา ปกติ                            
61 บ้านซับยาง ปกติ                            
62 บ้านห้วยยาง ปกติ                            
63 บ้านหัวหนอง ปกติ                            
64 บ้านทามจาน ปกติ                            
65 บ้านดอนกอก ปกติ                            
66 บ้านโนนสวรรค์ ปกติ                            
67 บ้านเดื่อ ปกติ                            
68 บ้านท่าศิลา ปกติ                            
69 บ้านใหม่สามัคคี ปกติ                            
70 บ้านสามหลักพัฒนา ปกติ                            
71 บ้านโกรกกุลา ปกติ                            
72 บ้านท่าแตง ปกติ                            
73 บ้านโนนสะอาด ปกติ                            
74 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ปกติ                            
75 บ้านโปร่งมีชัย ปกติ                            
76 บ้านประดู่งาม ปกติ                            
77 บ้านโคกแสว ปกติ                            
78 หนองประดู่วิทยา ปกติ                            
79 บ้านโนนมะกอกงาม ปกติ                            
80 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ปกติ                            
81 บ้านวังขอนสัก ปกติ                            
82 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ปกติ                            
83 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ เรียนร่วม                            
84 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) ปกติ                            
85 บ้านโนนสำราญ ปกติ                            
86 บ้านสระสี่เหลี่ยม ปกติ                            
87 บ้านโสกรวกหนองซึก ปกติ                            
88 บ้านดอนละนาม ปกติ                            
89 บ้านช่องสำราญ ปกติ                            
90 บ้านละหานค่าย ปกติ                            
91 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ปกติ                            
92 บ้านห้วยไฮ ปกติ                            
93 บ้านหลุบงิ้ว ปกติ                            
94 บ้านหนองแขม ปกติ                            
95 จอมแก้ววิทยา ปกติ                            
96 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ ปกติ                            
97 บ้านโคกสะอาด ปกติ                            
98 บ้านกุดตาลาด ปกติ                            
99 บ้านโสกคร้อ ปกติ                            
100 บ้านหนองโจด ปกติ                            
101 บ้านหนองผักแว่น ปกติ                            
102 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน ปกติ                            
103 บ้านบะเสียว ปกติ                            
104 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) ปกติ                            
105 บ้านซับไทร ปกติ                            
106 บ้านทองคำพิงวิทยา ปกติ                            
107 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา ปกติ                            
108 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ปกติ                            
109 บ้านท่าชวน เรียนร่วม                            
110 บ้านหนองขาม ปกติ                            
111 บ้านแจ้งใหญ่ ปกติ                            
112 บ้านนา ปกติ                            
113 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง ปกติ                            
114 หินตั้งพิทยากร ปกติ                            
115 บ้านหนองใหญ่ ปกติ                            
116 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี เรียนร่วม                            
117 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง ปกติ                            
118 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม ปกติ                            
119 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี ปกติ                            
120 บ้านหลักศิลา ยุบโรงเรียนแล้ว                            
121 บ้านหนองม่วง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
122 บ้านห้วยฝรั่ง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
รวม