การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129                            
2 วัดโสมสิริวัฒนาราม                            
3 วัดสุวรรณนิมิต                            
4 บ้านทรายทอง                            
5 วัดนาสัก ปกติ                            
6 บ้านห้วยหลอด ปกติ                            
7 วัดวาลุการาม ปกติ                            
8 บ้านดอนนน ปกติ                            
9 บ้านน้ำตก ปกติ                            
10 วัดพะงุ้น ปกติ                            
11 วัดชลธีนิมิตร ปกติ                            
12 วัดนาทิการาม ปกติ                            
13 บ้านแก่งกระทั่ง ปกติ                            
14 บ้านเขาวงกรด ปกติ                            
15 บ้านแหลมสันติ ปกติ                            
16 ประชาบุษยวิทย์ ปกติ                            
17 บ้านปากทรง ปกติ                            
18 วัดชลธารวดี ปกติ                            
19 บ้านเล็บกะรอก ปกติ                            
20 บ้านเขาแงน ปกติ                            
21 วัดดอนชัย ปกติ                            
22 บ้านสวนจันทน์ ปกติ                            
23 บ้านอ่าวมะม่วง ปกติ                            
24 วัดหนองบัว ปกติ                            
25 วัดท่าทอง ปกติ                            
26 วัดราษฎร์บูรณาราม ปกติ                            
27 วัดจันทราวาส ปกติ                            
28 บ้านเขาตากุน ปกติ                            
29 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ ปกติ                            
30 บ้านในหยาน ปกติ                            
31 บ้านไทรล่า ปกติ                            
32 บ้านหาดทรายรี ปกติ                            
33 วัดท้องตม ปกติ                            
34 บ้านน้ำฉา ปกติ                            
35 บ้านแหลมยางนา ปกติ                            
36 วัดเชิงคีรี ปกติ                            
37 วัดถ้ำเขาล้าน ปกติ                            
38 บ้านต่อตั้ง ปกติ                            
39 บ้านคลองระ ปกติ                            
40 บ้านปากน้ำหลังสวน ปกติ                            
41 บ้านห้วยทับทอง ปกติ                            
42 วัดมุจลินทาราม ปกติ                            
43 บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) ปกติ                            
44 วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) ปกติ                            
45 ชุมชนวัดธรรมถาวร ปกติ                            
46 บ้านสะพานยูง ปกติ                            
47 วัดวิเวการาม ปกติ                            
48 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี ปกติ                            
49 บ้านหนองปลา ปกติ                            
50 บ้านคลองกก ปกติ                            
51 บ้านยางงาม ปกติ                            
52 บ้านท้องครก ยุบโรงเรียนแล้ว                            
53 บ้านปากเลข ปกติ                            
54 วัดราษฎร์อรุณ ปกติ                            
55 บ้านน้ำลอด ปกติ                            
56 บ้านห้วยใหญ่ ปกติ                            
57 วัดนพคุณ ปกติ                            
58 วัดบรรพตวารีเขต ปกติ                            
59 บ้านควนตะวันออก ปกติ                            
60 วัดอัมพาวาส ปกติ                            
61 บ้านพังเหา ปกติ                            
62 วัดสุวรรณคีรี ยุบโรงเรียนแล้ว                            
63 วัดถ้ำเขาเงิน ยุบโรงเรียนแล้ว                            
64 วัดควน ปกติ                            
65 บ้านหนองไก่ปิ้ง ปกติ                            
66 บ้านทุ่งเขาสะบ้า ปกติ                            
67 วัดชุมแสง ปกติ                            
68 วัดปากน้ำละแม ปกติ                            
69 บ้านทับช้าง ปกติ                            
70 บ้านห้วยมุด ปกติ                            
71 วัดผุสดีภูผาราม ปกติ                            
รวม