การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านสันติวัน                            
2 บ้านโป่ง ปกติ                            
3 บ้านแม่ผง ปกติ                            
4 ริมวัง ๒ ปกติ                            
5 บ้านห้วยม่วง                            
6 บ้านสันต้นดู่ ปกติ                            
7 บ้านป่าแดงงาม ปกติ                            
8 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ปกติ                            
9 บ้านแม่อ้อนอก ปกติ                            
10 โป่งทะลายใหม่เจริญ เรียนร่วม                            
11 บ้านแม่แก้วเด่นชัย เรียนร่วม                            
12 บ้านสันก้างปลา ปกติ                            
13 บ้านแม่แก้ว ปกติ                            
14 บ้านปอเรียง เรียนร่วม                            
15 บ้านแม่อ้อ เรียนร่วม                            
16 ปางมะกาดวิทยา ปกติ                            
17 บ้านต้นง้าว ปกติ                            
18 บ้านม่วงคำ ปกติ                            
19 บ้านเจริญเมือง ปกติ                            
20 บ้านสันผักแค เรียนร่วม                            
21 บ้านแม่ตาแมว ปกติ                            
22 ริมวัง ๑ ปกติ                            
23 บ้านปางเกาะทราย ปกติ                            
24 บ้านฝั่งตื้น ปกติ                            
25 บ้านสิบสอง ปกติ                            
26 บ้านป่าส้าน ปกติ                            
27 บ้านเหมืองง่า ปกติ                            
28 บ้านปางอ้อย ปกติ                            
29 บ้านจำผักกูด ปกติ                            
30 บ้านดงเวียง เรียนร่วม                            
31 บ้านร่องคตสันปูเลย ปกติ                            
32 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง0ดงเจริญ) ปกติ                            
33 บ้านขุนลาว ปกติ                            
34 บ้านปางหลวง ปกติ                            
35 บ้านปางหก ปกติ                            
36 บ้านจำคาวตอง ปกติ                            
37 บ้านโป่งมอญ ปกติ                            
38 บ้านป่าแงะ ปกติ                            
39 บัวสลีวิทยา ปกติ                            
40 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู ปกติ                            
41 บ้านสันมะแฟน เรียนร่วม                            
42 บ้านป่าสัก ปกติ                            
43 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ปกติ                            
44 บ้านมังกาล่า ปกติ                            
45 บ้านแม่แก้วเหนือ เรียนร่วม                            
46 บ้านห้วยหินลาดใน ปกติ                            
47 บ้านแม่เจดีย์ เรียนร่วม                            
48 บ้านสักพัฒนา ปกติ                            
49 บ้านห้วยหมอเฒ่า ปกติ                            
50 บ้านถ้ำ ปกติ                            
51 บ้านใหม่ใต้ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
52 บ้านหนองเก้าห้อง ปกติ                            
53 บ้านท่ามะโอ ปกติ                            
54 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) ปกติ                            
55 ชุมชนบ้านสันมะค่า ปกติ                            
56 บ้านป่าตึง ปกติ                            
57 บ้านร้องบง ปกติ                            
58 เจริญเมืองวิทยา ปกติ                            
59 บ้านหนองฮ่างสันหลวง เรียนร่วม                            
60 บ้านป่าตึง ปกติ                            
61 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) ปกติ                            
62 บ้านหนองยาว ปกติ                            
63 บ้านดินดำ ปกติ                            
64 บ้านป่าสัก ปกติ                            
65 บ้านสัน ปกติ                            
66 บ้านหม้อ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
67 บ้านแม่โมงเย้า ปกติ                            
68 บ้านแสนเจริญ ปกติ                            
69 บ้านโป่งปูเฟือง ปกติ                            
70 บ้านป่าตึงงาม ปกติ                            
71 บ้านศาลา ปกติ                            
72 บ้านป่าหัดป่าแขม ปกติ                            
73 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด ปกติ                            
74 บ้านต้นยาง ปกติ                            
75 ดอยเวียงวิทยา ปกติ                            
76 สันหนองควาย ปกติ                            
77 บ้านห้วยโป่ง ปกติ                            
78 บ้านสันสลี ปกติ                            
79 บ้านหนองผำ ปกติ                            
80 อนุบาลจอมหมอกแก้ว ปกติ                            
81 บ้านทุ่งยาว ปกติ                            
82 บ้านปางมะขามป้อม ปกติ                            
83 บ้านสันต้นผึ้ง ปกติ                            
84 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ปกติ                            
85 บ้านลังกา ปกติ                            
86 บ้านห้วยกล้า ปกติ                            
87 บ้านป่าจั่น ปกติ                            
88 บ้านขุนสรวย ปกติ                            
89 บ้านแม่ตาช้าง ปกติ                            
90 บ้านหนองบัว ปกติ                            
91 ชุมชนสันมะเค็ด ปกติ                            
92 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) ปกติ                            
93 สันกลางวิทยา ปกติ                            
94 บ้านแม่คาวหลวง เรียนร่วม                            
95 บ้านแม่แก้วใต้ ปกติ                            
96 บ้านห้วยขี้เหล็ก ปกติ                            
97 บ้านดง เรียนร่วม                            
98 บ้านป่าคา ปกติ                            
99 บ้านสันต้นแหน เรียนร่วม                            
100 บ้านแม่พุง ปกติ                            
101 บ้านห้วยทรายขาว ยุบโรงเรียนแล้ว                            
102 บ้านใหม่พัฒนา เรียนร่วม                            
103 บ้านป่าเส้า เรียนร่วม                            
รวม