การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) ปกติ                            
2 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ปกติ                            
3 บ้านหนองแว่น                            
4 บ้านสันธาตุ เรียนร่วม                            
5 บ้านทุ่งเกลี้ยง เรียนร่วม                            
6 ราษฎร์พัฒนา                            
7 บ้านป่าซางงาม                            
8 บ้านสันต้นเปา ปกติ                            
9 ตำรวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์ ปกติ                            
10 บ้านท่าข้าวเปลือก ปกติ                            
11 บ้านทุ่งกวาง ปกติ                            
12 บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง ปกติ                            
13 อนุบาลจันจว้าใต้(บ้านกิ่วพร้าว) ปกติ                            
14 บ้านป่าลัน ปกติ                            
15 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) ปกติ                            
16 บ้านผาเดื่อ ปกติ                            
17 บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) ปกติ                            
18 บ้านแม่ลากเนินทอง ปกติ                            
19 บ้านสันบุญเรือง ปกติ                            
20 บ้านไทรทอง ปกติ                            
21 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ ปกติ                            
22 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ ปกติ                            
23 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ปกติ                            
24 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) ปกติ                            
25 บ้านเวียงแก้ว ปกติ                            
26 บ้านฮ่องแฮ่ ปกติ                            
27 บ้านห้วยไร่ ปกติ                            
28 บ้านศรีดอนมูล ปกติ                            
29 บ้านดอยจัน ปกติ                            
30 บ้านวังลาว ปกติ                            
31 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม ปกติ                            
32 บ้านศรีป่าแดง ปกติ                            
33 บ้านม่วงคำ ปกติ                            
34 บ้านห้วยหก ปกติ                            
35 บ้านสันโค้ง ปกติ                            
36 บ้านปงของ ปกติ                            
37 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) ปกติ                            
38 บ้านเหมืองแดงน้อย ปกติ                            
39 บ้านแม่เต๋อ ปกติ                            
40 บ้านป่าเปา0ป่าซางน้อย ปกติ                            
41 บ้านแม่คำ ปกติ                            
42 บ้านศรีกองงาม ปกติ                            
43 บ้านสันมะเค็ด ยุบโรงเรียนแล้ว                            
44 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี ปกติ                            
45 บ้านแม่แพง ปกติ                            
46 อนุบาลศรีค้ำ ปกติ                            
47 บ้านใหม่สามัคคี ปกติ                            
48 บ้านแม่สลองใน ปกติ                            
49 บ้านแม่คี0หนองอ้อ ปกติ                            
50 บ้านสันธาตุ ปกติ                            
51 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ปกติ                            
52 บ้านหนองป่าก่อ ปกติ                            
53 บ้านผาจี ปกติ                            
54 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น ปกติ                            
55 บ้านร่องบง ปกติ                            
56 บ้านห้วยกว๊าน ปกติ                            
57 บ้านดอยสะโง๊ะ ปกติ                            
58 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ปกติ                            
59 บ้านทับกุมารทอง ปกติ                            
60 บ้านสันยาวสันลิดไม้ ปกติ                            
61 บ้านหนองแหย่ง ปกติ                            
62 ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป ปกติ                            
63 บ้านป่าก๋อย เรียนร่วม                            
64 บ้านสันต้นธง เรียนร่วม                            
65 บ้านสันธาตุ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
66 บ้านสันนา เรียนร่วม                            
67 บ้านหนองปลาสะเด็ด เรียนร่วม                            
68 บ้านแม่มะ เรียนร่วม                            
69 บ้านแหลว ปกติ                            
70 บ้านแม่ลัว ยุบโรงเรียนแล้ว                            
รวม