การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านหลวง                            
2 บ้านตุ้มเหนือ                            
3 บ้านตีนเป็ด เรียนร่วม                            
4 บ้านม่อนป่ายาง ปกติ                            
5 บ้านหนองบัวคำ ปกติ                            
6 บ้านขุนห้วยไคร้ ปกติ                            
7 บ้านผาแล ปกติ                            
8 บ้านใหม่ ปกติ                            
9 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) ปกติ                            
10 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) ปกติ                            
11 บ้านชมภู ปกติ                            
12 บ้านห้วยโป่ง ปกติ                            
13 บ้านตองม่วงชุม ปกติ                            
14 บ้านขอนซุง ปกติ                            
15 บ้านดอนไชย ปกติ                            
16 บ้านปางค่า เรียนร่วม                            
17 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง ปกติ                            
18 บ้านเวียงหวาย ปกติ                            
19 บ้านห้วยซ้อ ปกติ                            
20 บ้านแจมป๋อง ปกติ                            
21 บ้านห้วยเอียน ปกติ                            
22 บ้านป่าซาง ปกติ                            
23 บ้านศรีลานนา ปกติ                            
24 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) ปกติ                            
25 "บ้านห้วยก้าง""รัฐประชาสงเคราะห์""" ปกติ                            
26 บ้านครึ่งใต้ ปกติ                            
27 บ้านแม่ต๋ำน้อย                            
28 บ้านต้านาล้อม ปกติ                            
29 บ้านสันป่าสัก เรียนร่วม                            
30 บ้านใหม่สุขสันต์ ปกติ                            
31 บ้านดอนดินแดง ปกติ                            
32 บ้านงิ้วใหม่ ปกติ                            
33 บ้านปล้องส้าน เรียนร่วม                            
34 จำไฮบ้านเหล่า ปกติ                            
35 บ้านปล้องใต้ ปกติ                            
36 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว ปกติ                            
37 บ้านป่าม่วง ปกติ                            
38 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย ปกติ                            
39 บ้านทุ่งโห้ง ปกติ                            
40 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาบ้านขุนต้า ปกติ                            
41 บ้านบุญนาค ปกติ                            
42 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) ปกติ                            
43 บ้านใหม่โชคชัย ปกติ                            
44 บ้านก๊อ ปกติ                            
45 บ้านทุ่งซางดงหลวง ปกติ                            
46 บ้านลุงท่าเจริญ ปกติ                            
47 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย ปกติ                            
48 บ้านหนองเตา ปกติ                            
49 บ้านส้าน ปกติ                            
50 บ้านโล๊ะ ปกติ                            
51 บ้านทุ่งคำ ปกติ                            
52 บ้านดอนมหาวัน ปกติ                            
53 บ้านบุญเรือง เรียนร่วม                            
54 บ้านต้นเขือง ปกติ                            
55 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) ปกติ                            
56 บ้านหนองเสา ปกติ                            
57 บ้านท่าข้าม เรียนร่วม                            
58 บ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง) เรียนร่วม                            
59 บ้านน้ำม้า ปกติ                            
60 บ้านสันหลวงสามัคคี ปกติ                            
61 บ้านปากอิง ปกติ                            
62 บ้านป่าตึงงาม ปกติ                            
63 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) ปกติ                            
64 บ้านหนองบัว ปกติ                            
65 บ้านศรีสะอาด ยุบโรงเรียนแล้ว                            
66 บ้านร่องกอก ยุบโรงเรียนแล้ว                            
67 บ้านป่ารวก ปกติ                            
68 บ้านแม่ต๋ำกลาง ปกติ                            
69 บ้านห้วยเดื่อ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
70 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) ปกติ                            
71 บ้านต้นปล้อง ปกติ                            
72 บ้านใหม่สุขสันต์สาขาบ้านมูเซอ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
73 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) ปกติ                            
74 บ้านแม่ลอยไร่ ปกติ                            
75 บ้านป่ามื่น ยุบโรงเรียนแล้ว                            
76 บ้านสันปูเลย ยุบโรงเรียนแล้ว                            
77 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ปกติ                            
78 บ้านรักถิ่นไทย ยุบโรงเรียนแล้ว                            
79 บ้านสันทรายมูล ปกติ                            
80 บ้านครึ่ง ปกติ                            
81 บ้านดอนแยง ปกติ                            
82 บ้านสันป่าบง ปกติ                            
83 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) ปกติ                            
84 บ้านทุ่งอ่าง ปกติ                            
85 ศรีสว่าง ปกติ                            
86 บ้านโนนสมบูรณ์ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
87 บ้านป่าจี้ เรียนร่วม                            
88 บ้านหก เรียนร่วม                            
89 บ้านเขียะ ปกติ                            
90 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) ปกติ                            
91 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา สาขาบ้านสันสะอาด ยุบโรงเรียนแล้ว                            
92 บ้านเกี๋ยงใต้ ปกติ                            
93 วัดพระเกิดคงคาราม ปกติ                            
รวม