การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 วัดศรีสุพรรณ์ เรียนร่วม                            
2 บ้านกวน ปกติ                            
3 แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย ปกติ                            
4 บ้านหัวข่วง ปกติ                            
5 ชุมชนวัดปากกอง ปกติ                            
6 วัดช่างคำ ปกติ                            
7 วัดศรีดอนชัย ปกติ                            
8 วัดหนองหลั้ว ปกติ                            
9 บ้านห้วยน้ำขาว ปกติ                            
10 บ้านทุ่งหลวง ปกติ                            
11 วัดเทพาราม ปกติ                            
12 บ้านม่วงพี่น้อง ปกติ                            
13 บ้านดงป่าหวาย ปกติ                            
14 วัดดอนชื่น ปกติ                            
15 บ้านเจริญสามัคคี ปกติ                            
16 วัดสองแคว ปกติ                            
17 บ้านดอยหล่อ ปกติ                            
18 วัดช่างกระดาษ ปกติ                            
19 วัดท่ากาน ปกติ                            
20 วัดห้วยแก้ว ปกติ                            
21 ไตรมิตรวิทยา เรียนร่วม                            
22 วัดสารภีวิทยาคาร ยุบโรงเรียนแล้ว                            
23 วัดมะกับตองหลวง ปกติ                            
24 บ้านแสนตอ ปกติ                            
25 วัดศรีล้อม ปกติ                            
26 วัดทุ่งศาลา ปกติ                            
27 วัดพระเจ้าเหลื้อม ปกติ                            
28 วัดหนองครอบ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
29 บ้านเหล่าป่าฝาง ปกติ                            
30 บ้านแม่ขาน ปกติ                            
31 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง ปกติ                            
32 เวียงเศรษฐีวิทยา ปกติ                            
33 วัดสามหลัง เรียนร่วม                            
34 บ้านใหม่ปางเติม ปกติ                            
35 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา ปกติ                            
36 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา ปกติ                            
37 วัดอุเม็ง ปกติ                            
38 ต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา เรียนร่วม                            
39 บ้านร่องน้ำ ปกติ                            
40 บ้านแม่กุ้งหลวง เรียนร่วม                            
41 วัดดงป่างิ้ว ปกติ                            
42 วัดตำหนัก ปกติ                            
43 วัดพญาชมภู ปกติ                            
44 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ปกติ                            
45 บ้านไร่ ปกติ                            
46 วัดศิริชัยนิมิตร ปกติ                            
47 วัดวังขามป้อม ปกติ                            
48 วัดคีรีเขต ปกติ                            
49 วัดสันดอนมูล ปกติ                            
50 บ้านพันตน ปกติ                            
51 บ้านวังศรี ปกติ                            
52 ดอนชัยวิทยาคาร เรียนร่วม                            
53 วัดขุนคง เรียนร่วม                            
54 บ้านท่าขุนคง เรียนร่วม                            
55 วัดรัตนาราม เรียนร่วม                            
56 ป่าลานประสิทธิ์วิทยา เรียนร่วม                            
57 วัดทุ่งหลุก เรียนร่วม                            
58 วัดท่าโป่ง เรียนร่วม                            
59 วัดท้องฝาย เรียนร่วม                            
60 วัดวังผาปูน เรียนร่วม                            
61 วัดสว่างอารมณ์ เรียนร่วม                            
62 วัดบุปผาราม เรียนร่วม                            
63 วัดศรีดอนชัย ปกติ                            
รวม