การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านกองวะ ปกติ                            
2 บ้านแปลง 2                            
3 บ้านฉิมพลี ปกติ                            
4 บ้านโปงทุ่ง ปกติ                            
5 บ้านยางแก้ว ปกติ                            
6 บ้านถิ่นสำราญ ปกติ                            
7 บ้านใบหนา ปกติ                            
8 บ้านห่างหลวง ปกติ                            
9 บ้านแอ่นใหม่ ปกติ                            
10 ตรีมิตรวิทยา ปกติ                            
11 บ้านขุน ปกติ                            
12 บ้านแม่สะนาม ปกติ                            
13 บ้านดอกแดง ปกติ                            
14 บ้านทุ่ง ปกติ                            
15 ศูนย์อพยพแปลง 8 ปกติ                            
16 บ้านหางดง ปกติ                            
17 บ้านงิ้วสูง ปกติ                            
18 บ้านนาไคร้ ปกติ                            
19 บ้านผีปานเหนือ ปกติ                            
20 บ้านผาแตน ปกติ                            
21 บ้านโค้งงาม ปกติ                            
22 บ้านกิ่วลม ปกติ                            
23 บ้านแม่บวน ปกติ                            
24 บ้านแม่สะเต ปกติ                            
25 บ้านแม่ตื่น ปกติ                            
26 บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง ปกติ                            
27 บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง เรียนร่วม                            
28 บ้านห้วยปูลิง                            
29 บ้านไร่ ปกติ                            
30 ชุมชนบ้านแม่ทัง ปกติ                            
31 ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด ปกติ                            
32 บ้านดงดำ ปกติ                            
33 บ้านแปลง 5 ปกติ                            
34 บ้านดอยคำ ปกติ                            
35 บ้านสันติสุข ปกติ                            
36 บ้านเด่นวิทยา ปกติ                            
37 บ้านวังหลวง ปกติ                            
38 บ้านแม่อมลอง ปกติ                            
39 บ้านแม่โขง ปกติ                            
40 บ้านแม่ลอง ปกติ                            
41 บ้านนาคอเรือ ปกติ                            
42 บ้านวังหม้อ ปกติ                            
43 บ้านวังกอง ปกติ                            
44 บ้านห้วยฝาง ปกติ                            
45 บ้านบ่อสลี ปกติ                            
46 บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน เรียนร่วม                            
47 บ้านตีนตก ปกติ                            
48 บ้านตาลใต้ ปกติ                            
49 บ้านหนองผักบุ้ง ปกติ                            
50 บ้านผาจุก ปกติ                            
51 บ้านกองหิน ปกติ                            
52 บ้านหลังท่อ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
53 บ้านหนองบัวคำ ปกติ                            
รวม