การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)                            
2 ลุ่มโป่งเสี้ยว                            
3 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี                            
4 บ้านหนองกวาง ปกติ                            
5 บ้านหนองโสน                            
6 บ้านท่าแย้ ปกติ                            
7 วัดถ้ำองจุ ปกติ                            
8 บ้านพุประดู่ ปกติ                            
9 บ้านวังปลาหมู ปกติ                            
10 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม ปกติ                            
11 บ้านวังตะเคียน ปกติ                            
12 วัดไทยวิวัฒนาราม ปกติ                            
13 บ้านเขาปูน ปกติ                            
14 บ้านเขาตก ปกติ                            
15 บ้านหนองอีเห็น ปกติ                            
16 บ้านดอนสว่าง โอนไปสังกัดอื่น                            
17 วัดพุน้อย ปกติ                            
18 วัดถ้ำอ่างหิน ปกติ                            
19 บ้านองหลุ ปกติ                            
20 วัดถ้ำมังกรทอง ปกติ                            
21 บ้านกลอนโด ปกติ                            
22 บ้านดงยาง ปกติ                            
23 บ้านถ้ำ ปกติ                            
24 บ้านหม่องกระแทะ ปกติ                            
25 บ้านท่าหวี ปกติ                            
26 บ้านทุ่งยาว ปกติ                            
27 บ้านท่าโป่ง ปกติ                            
28 บ้านทับศิลา ปกติ                            
29 บ้านหนองสามพราน ปกติ                            
30 บ้านท่ามะนาว ปกติ                            
31 บ้านหนองหอย ปกติ                            
32 วัดท่าล้อ ปกติ                            
33 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) ปกติ                            
34 บ้านรางสะเดา ปกติ                            
35 วัดบ้านยาง ปกติ                            
36 วัดหนองตะครอง ปกติ                            
37 บ้านห้วยตลุง ปกติ                            
38 บ้านรางจิก ปกติ                            
39 บ้านนากาญจน์ ปกติ                            
40 บ้านท่าเสด็จ ปกติ                            
41 บ้านหนองน้ำขุ่น ปกติ                            
42 บ้านเนินไพร ปกติ                            
43 บ้านโป่งโก ปกติ                            
44 บ้านท่ามะไฟ ปกติ                            
45 บ้านพุน้ำเปรี้ยว ปกติ                            
46 บ้านดอนคราม ปกติ                            
47 บ้านหนองปากดง ปกติ                            
48 บ้านหนองปล้อง ปกติ                            
49 บ้านวังเย็น เรียนร่วม                            
50 บ้านหนองกลางพง ปกติ                            
51 บ้านหนองมงคล ปกติ                            
52 วัดท่าโป๊ะ เรียนร่วม                            
53 บ้านหนองหิน ปกติ                            
54 บ้านแหลมทอง ปกติ                            
55 บ้านโกรกตารอด ปกติ                            
56 บ้านท่าสนุ่น ปกติ                            
57 บ้านหนองบัว ปกติ                            
58 บ้านห้วยนาคราช ปกติ                            
59 ตชด.บ้านประตูด่าน ปกติ                            
60 วัดลําสำรอง ปกติ                            
61 ท่าพะเนียดกุญชร ปกติ                            
62 จํารูญเนติศาสตร์ ปกติ                            
63 บ้านช่องกระทิง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
64 พัฒน์พงศ์ ปกติ                            
รวม