การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านแปะ ปกติ                            
2 วัดพระบาท                            
3 บ้านห้วยน้ำดิบ ปกติ                            
4 บ้านโรงวัว                            
5 บ้านพุย สาขาพุยใต้ ปกติ                            
6 บ้านเมืองอาง ปกติ                            
7 บ้านสบแปะ ปกติ                            
8 บ้านแม่สอย ปกติ                            
9 บ้านทุ่งยาว ปกติ                            
10 บ้านต่อเรือ ปกติ                            
11 บ้านสบวาก ปกติ                            
12 บ้านแม่วาก ปกติ                            
13 บ้านแม่มะลอ ปกติ                            
14 บ้านแม่แฮใต้                            
15 บ้านหนองคัน ปกติ                            
16 บ้านขุนแม่นาย ปกติ                            
17 วัดพุทธนิมิตร ปกติ                            
18 บ้านแม่แดดน้อย ปกติ                            
19 บ้านหาดนาค ปกติ                            
20 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น ปกติ                            
21 บ้านแปะสามัคคี ปกติ                            
22 บ้านเมืองกลาง ปกติ                            
23 ป่ากล้วยพัฒนา ปกติ                            
24 บ้านแม่ตะละเหนือ ปกติ                            
25 บ้านห้วยม่วง ปกติ                            
26 บ้านสามสบ ปกติ                            
27 บ้านเฮาะวิทยา ปกติ                            
28 บ้านแม่หอย ปกติ                            
29 บ้านขุนแตะ ปกติ                            
30 บ้านวังน้ำหยาด ปกติ                            
31 บ้านขุนยะ ปกติ                            
32 บ้านสองธาร ปกติ                            
33 บ้านน้ำตกแม่กลาง ปกติ                            
34 บ้านทัพ ปกติ                            
35 บ้านแม่ปาน ปกติ                            
36 บ้านอมขูด ปกติ                            
37 บ้านใหม่สารภี ปกติ                            
38 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน ปกติ                            
39 บ้านห้วยปู ปกติ                            
40 บ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้ ปกติ                            
41 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด ปกติ                            
42 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย ปกติ                            
43 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ ปกติ                            
44 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร ปกติ                            
45 บ้านอมเม็ง ปกติ                            
46 บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย ปกติ                            
47 บ้านผาละปิ ปกติ                            
48 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ ปกติ                            
49 บ้านห้วยสะแพด ปกติ                            
50 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อป ปกติ                            
51 บ้านข่วงเปาใต้ ปกติ                            
52 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ปกติ                            
53 บ้านแม่มุ ปกติ                            
54 บ้านผานัง ปกติ                            
55 บ้านสบแม่รวม ปกติ                            
56 บ้านเนินวิทยา ปกติ                            
57 บ้านทุ่งแก สาขาแก้วกลางดอย ปกติ                            
58 บ้านห้วยผา ปกติ                            
59 บ้านบนนา ปกติ                            
60 บ้านขุนแม่หยอด ปกติ                            
61 บ้านนากลาง ปกติ                            
62 บ้านท่าหลุก ปกติ                            
63 บ้านแม่ตูม ปกติ                            
64 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม ยุบโรงเรียนแล้ว                            
รวม