การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านเขาไม้แก้ว ปกติ                            
2 บ้านควนเลียบ ปกติ                            
3 บ้านแหลม ปกติ                            
4 บ้านจุปะ เรียนร่วม                            
5 บ้านปาเต ปกติ                            
6 บ้านไสบ่อ ปกติ                            
7 บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา ปกติ                            
8 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ ปกติ                            
9 บ้านทุ่งขี้เหล็ก ปกติ                            
10 บ้านทุ่งยางงาม ปกติ                            
11 บ้านโพธิ์น้อย ปกติ                            
12 บ้านคลองชีล้อม ปกติ                            
13 บ้านทุ่งอิฐ ปกติ                            
14 บ้านผมเด็น ปกติ                            
15 บ้านห้วยน้ำเย็น ปกติ                            
16 บ้านควนอารี ปกติ                            
17 บ้านป่าเตียว ปกติ                            
18 บ้านหาดยาว ปกติ                            
19 บ้านน้ำฉา ปกติ                            
20 บ้านทุ่งสมอ ปกติ                            
21 บ้านย่านซื่อ ปกติ                            
22 บ้านเหนือคลอง ปกติ                            
23 บ้านหนองบัว ปกติ                            
24 บ้านควนหนองกก ปกติ                            
25 บ้านลำแพะ ปกติ                            
26 บ้านแตะหรำ เรียนร่วม                            
27 บ้านทุ่งยาง ปกติ                            
28 บ้านหนองบัวน้อย ปกติ                            
29 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ปกติ                            
30 บ้านเขาพรุเสม็ด ปกติ                            
31 บ้านหนองปรือ ปกติ                            
32 บ้านหน้าเขา ปกติ                            
33 บ้านเขาโอน ปกติ                            
34 บ้านเกาะลิบง ปกติ                            
35 บ้านนาเหนือ ปกติ                            
36 วัดสิทธิโชค ปกติ                            
37 วัดทุ่งใหญ่ ปกติ                            
38 บ้านท่ามะปราง ปกติ                            
39 บ้านไร่ใหญ่ ปกติ                            
40 บ้านหนองราโพ ปกติ                            
41 บ้านจิจิก ปกติ                            
42 วัดปากแจ่ม ปกติ                            
43 บ้านกันตังใต้ ปกติ                            
44 วัดถ้ำพระพุทธ ปกติ                            
45 บ้านพรุจูด ปกติ                            
46 บ้านห้วยไทร ปกติ                            
47 บ้านท่าปาบ ปกติ                            
48 บ้านบางเตา ปกติ                            
49 บ้านควนหนองยาง ปกติ                            
50 บ้านหนองมวง ปกติ                            
51 วัดกาญจน์บริรักษ์ ปกติ                            
52 บ้านบางหมาก ปกติ                            
53 บ้านตะเคียนหลบฟ้า ปกติ                            
54 วัดควนธานี ปกติ                            
55 บ้านบางหมากน้อย ยุบโรงเรียนแล้ว                            
56 บ้านน้ำราบ ปกติ                            
57 บ้านหนองยูง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
58 บ้านป่ายาง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
59 วัดควนไทร ปกติ                            
รวม