การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตราด

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 วัดตะกาง                            
2 บ้านทุ่งไก่ดัก                            
3 วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)                            
4 บ้านท่าประดู่ ปกติ                            
5 บ้านเนินตาแมว                            
6 บ้านสวนใน                            
7 วัดหนองคันทรง ปกติ                            
8 บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว                            
9 วัดห้วงน้ำขาว                            
10 บ้านเปร็ดใน                            
11 บ้านบางปรง                            
12 วัดอ่าวใหญ่                            
13 บ้านแหลมพร้าว                            
14 บ้านตาหนึก                            
15 บ้านหนองม่วง ปกติ                            
16 วัดดินแดง                            
17 วัดเสนาณรงค์                            
18 วัดท่าหาด                            
19 วัดพนมพริก                            
20 บ้านหนองแฟบ                            
21 บ้านคลองแอ่ง                            
22 บ้านตางาม                            
23 บ้านธรรมชาติล่าง เรียนร่วม                            
24 วัดทองธรรมชาติ                            
25 บ้านอ่าวตาลคู่ เรียนร่วม                            
26 วัดบางปิดบน เรียนร่วม                            
27 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)                            
28 บ้านคลองเจ้า                            
29 บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)                            
30 วัดวัชคามคชทวีป                            
31 วัดสะพานหิน                            
32 บ้านมะนาว                            
33 บ้านห้วงพัฒนา ปกติ                            
34 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ                            
35 วัดห้วงโสม ปกติ                            
36 บ้านปะเดา ปกติ                            
37 ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) ปกติ                            
38 อนุบาลเกาะช้าง ปกติ                            
39 บ้านด่านชุมพล ปกติ                            
40 บ้านจัดสรร ปกติ                            
41 บ้านมณฑล ปกติ                            
42 วัดสลัก ปกติ                            
43 บ้านเนินดินแดง ปกติ                            
44 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) ปกติ                            
45 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง ปกติ                            
46 วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) ปกติ                            
47 บ้านนาเกลือ ปกติ                            
48 บ้านโขดทราย ปกติ                            
49 บ้านอ่าวพร้าว ปกติ                            
50 บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ปกติ                            
51 บ้านบางเบ้า ปกติ                            
52 บ้านคลองมะนาว ปกติ                            
รวม