การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตาก เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านโพรงตะเข้                            
2 บ้านหนองกระโห้                            
3 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง                            
4 บ้านชะลาด                            
5 ชุมชนบ้านวังหิน ปกติ                            
6 บ้านท่าเล่                            
7 บ้านท่าตะคร้อ                            
8 บ้านลานเต็ง ปกติ                            
9 บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) ปกติ                            
10 เสริมปัญญา ปกติ                            
11 บ้านหนองกระทุ่ม ปกติ                            
12 บ้านดงยาง ปกติ                            
13 เด่นวิทยา ปกติ                            
14 บ้านหนองบัวใต้ ปกติ                            
15 บ้านตะเคียนด้วน ปกติ                            
16 บ้านเนินมะลื่น ปกติ                            
17 ชุมชนบ้านแม่ยะ ปกติ                            
18 บ้านคลองไม้แดง ปกติ                            
19 บ้านน้ำด้วน ปกติ                            
20 บ้านสามเงา ปกติ                            
21 บ้านแม่พะยวบ ปกติ                            
22 วัดสามเงา ปกติ                            
23 บ้านวังม่วง ปกติ                            
24 วัดปากห้วยไม้งาม ปกติ                            
25 บ้านเกาะลาน ปกติ                            
26 บ้านห้วยแม่บอน ปกติ                            
27 บ้านลานสาง ปกติ                            
28 บ้านป่ายางใต้ ปกติ                            
29 บ้านวังตำลึง ปกติ                            
30 บ้านฉลอม ปกติ                            
31 บ้านหนองปลาไหล ปกติ                            
32 บ้านห้วยเหลือง ปกติ                            
33 บ้านเกาะอ้ายด้วน ปกติ                            
34 ประชาพัฒนา ปกติ                            
35 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 ปกติ                            
36 บ้านโสมง ปกติ                            
37 บ้านวังไม้ส้าน ปกติ                            
38 บ้านใหม่เสรีธรรม ปกติ                            
39 บ้านวังประจบ ปกติ                            
40 บ้านหนองชะลาบ เรียนร่วม                            
41 บ้านใหม่ ปกติ                            
42 บ้านสันป่าป๋วย ปกติ                            
43 ชุมชนบ้านไม้งาม ปกติ                            
44 บ้านท้องฟ้า เรียนร่วม                            
45 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล ปกติ                            
46 บ้านทุ่งกระเชาะ ปกติ                            
47 บ้านท่าปุยตก ปกติ                            
48 บ้านปากวัง ปกติ                            
49 บ้านนาตาโพ ปกติ                            
50 วัดพระธาตุน้อย ปกติ                            
51 สว่างวิทยา ปกติ                            
52 บ้านดงลาน ปกติ                            
53 บ้านคลองสัก ปกติ                            
54 บ้านตลุกป่าตาล ปกติ                            
55 บ้านลานมะคร้อ เรียนร่วม                            
56 บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) ปกติ                            
57 บ้านทุ่งกง                            
58 บ้านหนองบัวเหนือ ปกติ                            
59 บ้านท่าไผ่ ปกติ                            
60 บ้านอูมวาบ ปกติ                            
61 บ้านสันกลาง เรียนร่วม                            
62 บ้านหนองแขม ปกติ                            
63 บ้านห้วยนึ่ง เรียนร่วม                            
รวม