การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตาก เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 กลาโหมราชเสนา ปกติ                            
2 บ้านน้ำดิบ                            
3 บ้านขุนห้วยนกแล ปกติ                            
4 บ้านปูแป้ ปกติ                            
5 บ้านทุ่งมะขามป้อม ปกติ                            
6 บ้านแม่กลองเก่า ปกติ                            
7 บ้านห้วยไม้แป้น ปกติ                            
8 บ้านจกปก ปกติ                            
9 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย ปกติ                            
10 บ้านพะละ ปกติ                            
11 บ้านห้วยผาลาด ยุบโรงเรียนแล้ว                            
12 บ้านแม่ตาวใต้ ปกติ                            
13 บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ ปกติ                            
14 บ้านต้นผึ้ง ปกติ                            
15 บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ ปกติ                            
16 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ปกติ                            
17 บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี ปกติ                            
18 บ้านห้วยโป่ง ปกติ                            
19 บ้านแม่กุหลวง ปกติ                            
20 วัดสว่างอารมณ์ ปกติ                            
21 บ้านทีกะเป่อ ปกติ                            
22 บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านห้วยปูลิง เรียนร่วม                            
23 บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านแพะ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
รวม