การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านไผ่ล้อม ปกติ                            
2 บ้านคลองนกกระทุง ปกติ                            
3 วัดสำโรง ปกติ                            
4 บ้านคลองจินดา                            
5 บ้านนราภิรมย์ ปกติ                            
6 บ้านพาดหมอน ปกติ                            
7 บ้านไผ่คอกวัว ปกติ                            
8 บ้านคลองพระมอพิสัย ปกติ                            
9 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ ปกติ                            
10 วัดพระมอพิสัย ปกติ                            
11 วัดไผ่จรเข้ ปกติ                            
12 บ้านคลองบางกระจัน ปกติ                            
13 บ้านรางปลาหมอ ปกติ                            
14 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ ปกติ                            
15 วัดลาดสะแก ปกติ                            
16 บ้านห้วยกรด ปกติ                            
17 บ้านหนองปรง ปกติ                            
18 วัดไผ่สามตำลึง ปกติ                            
19 บ้านบางม่วง ปกติ                            
20 วัดทุ่งน้อย ปกติ                            
21 บ้านหนองปรงกาญจนา ปกติ                            
22 บ้านดอนทอง ปกติ                            
23 วัดบอนใหญ่ ปกติ                            
24 บ้านห้วยพลู ปกติ                            
25 วัดสัมปทวน ปกติ                            
26 บ้านไผ่หลวง ปกติ                            
27 บ้านหัวอ่าว ปกติ                            
28 วัดราษฎร์สามัคคี ปกติ                            
29 วัดบางช้างเหนือ ปกติ                            
30 วัดบางน้อยใน ปกติ                            
31 บ้านหนองมะม่วง ปกติ                            
32 วัดไทยาวาส ปกติ                            
33 บ้านคลองสว่างอารมณ์ ปกติ                            
34 บ้านฉาง ปกติ                            
35 วัดบัวปากท่า ปกติ                            
36 บ้านตากแดด ปกติ                            
37 วัดราษฏร์ศรัทธาราม ปกติ                            
38 วัดสว่างอารมณ์ ปกติ                            
39 วัดรางกำหยาด ปกติ                            
40 วัดบางภาษี ปกติ                            
41 วัดเกษตราราม ปกติ                            
42 วัดเสถียรรัตนาราม ปกติ                            
43 วัดลัฏฐิวนาราม ยุบโรงเรียนแล้ว                            
44 บ้านลาดหลวง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
45 บ้านรางกระทุ่ม ยุบโรงเรียนแล้ว                            
46 วัดบางไผ่นารถ ปกติ                            
รวม