การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านโกรกสำโรง                            
2 วัดมกุฎไทยาราม                            
3 บ้านดอน(สหรัฐ0ราษฎร์อุทิศ)                            
4 วัดโพนทราย                            
5 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา ปกติ                            
6 บ้านหนองตาด ปกติ                            
7 บ้านวังหิน ปกติ                            
8 บ้านน้ำซับ ปกติ                            
9 บ้านคลองทราย ปกติ                            
10 บ้านคลองบง ปกติ                            
11 บ้านคลองกุ่ม ปกติ                            
12 วัดม่วง ปกติ                            
13 วัดทุ่งจาน ปกติ                            
14 บ้านคลองสาริกา ปกติ                            
15 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ ปกติ                            
16 บ้านซับสะเดา ปกติ                            
17 บ้านโคกใบบัว ปกติ                            
18 บ้านพันธ์สงวน ปกติ                            
19 สวนหมากสงเคราะห์ เรียนร่วม                            
20 วัดโคกสระน้อย ปกติ                            
21 บ้านคลองเตย ปกติ                            
22 บ้านวังน้ำเขียว ปกติ                            
23 บ้านท่าเยี่ยม ปกติ                            
24 บ้านวังตะเคียน ปกติ                            
25 บ้านพัดทะเล ปกติ                            
26 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี ปกติ                            
27 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด ปกติ                            
28 บ้านราษฎร์สามัคคี ปกติ                            
29 บ้านหนองต้อ ปกติ                            
30 บ้านอังโกน0ห้วยทราย ปกติ                            
31 หนองชุมแสงศรัทธาคาร ปกติ                            
32 บ้านพุปลาไหล ปกติ                            
33 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี ปกติ                            
34 บ้านหนองเมา ปกติ                            
35 วัดหงษ์ ปกติ                            
36 บ้านโคกโจด ปกติ                            
37 บ้านตะกุดโนนระเวียง ปกติ                            
38 บ้านหนองหญ้าขาว ปกติ                            
39 บ้านซับเต่า ปกติ                            
40 บ้านบุยายแลบ ปกติ                            
41 บ้านหลุมเงิน ปกติ                            
42 บ้านหนองโดน ปกติ                            
43 บ้านหนองไผ่ใหญ่ ปกติ                            
44 บ้านนางเหริญ ปกติ                            
45 บ้านน้อย ปกติ                            
46 วัดโพธินิมิตร ปกติ                            
47 บ้านโป่งสามัคคี ปกติ                            
48 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) ปกติ                            
49 บ้านประชาสันต์ ปกติ                            
50 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) ปกติ                            
51 บ้านหนองโสมง ปกติ                            
52 บ้านหนองกก ปกติ                            
53 บ้านโนนแดง เรียนร่วม                            
54 บ้านกลาง ปกติ                            
55 บ้านสระผักโพด ปกติ                            
56 บ้านหนองโสน ปกติ                            
57 บ้านคลองหินร่อง เรียนร่วม                            
58 บ้านโคกสะอาด ปกติ                            
59 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร ปกติ                            
60 บ้านบุหัวช้าง ปกติ                            
61 บ้านห้วยน้ำเค็ม ปกติ                            
62 บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) ปกติ                            
63 บ้านขี้เหล็ก ปกติ                            
64 หนองไผ่วิทยา ปกติ                            
65 บ้านโกรกหว้า ปกติ                            
66 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ0ราษฎร์สามัคคี) ปกติ                            
67 บ้านหนองหลักศิลา ปกติ                            
68 วัดบ้านส่อง เรียนร่วม                            
69 บ้านหนองนมนาง ปกติ                            
70 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ปกติ                            
71 สกัดนาควิทยา ปกติ                            
72 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) ปกติ                            
73 แหลมรวกบำรุง ปกติ                            
74 วัดบ้านพร้าว ปกติ                            
75 วัดศีรษะกระบือ ปกติ                            
76 บ้านลำไซกง ปกติ                            
77 บ้านหนองผักไร ปกติ                            
78 บ้านปางไม้ ปกติ                            
79 บ้านหน้ากลองวิทยา ปกติ                            
80 บ้านดอนแขวนประชานุกูล ปกติ                            
81 บ้านโคกสันติสุข ปกติ                            
82 หนองประดู่ เรียนร่วม                            
83 วัดไม้เสี่ยว ปกติ                            
84 บ้านดอนกรูด ปกติ                            
85 บ้านโปร่งสนวน เรียนร่วม                            
86 บ้านไร่แหลมทอง เรียนร่วม                            
87 บ้านไผ่ ปกติ                            
88 บ้านบุหว้าสามัคคี ปกติ                            
89 บ้านบ่อปลา ปกติ                            
90 บ้านคลองใบพัด ปกติ                            
91 บ้านหนองกระทุ่ม ยุบโรงเรียนแล้ว                            
92 บ้านหนองหว้าประชาอาสา เรียนร่วม                            
รวม